ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

ชื่อเรื่อง โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

ผู้ประเมิน นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปีที่ประเมิน 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ โดยยึดรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1.1) ด้านบริบท (Context) 1.2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3) ด้านกระบวนการ (Process) 1.4) ด้านผลผลิต (Product) และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 181 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ และ 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านบริบท (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกัน

ในประเด็น 1) ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ 2) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์

3) ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 4) ความเป็นไปได้ของโครงการ และ 5) สิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 4) การบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) การวางแผน (Plan) 2) การลงมือปฏิบัติ (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุง (Action) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอน

1.4 ด้านผลผลิต (Product) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) ด้านผลการดำเนินโครงการ 2) ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 5 ประการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ญาสุมินทร์ นนทมาตร : [31 ม.ค. 2565 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [1628] ไอพี : 49.230.126.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,469 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย

เปิดอ่าน 23,884 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 11,363 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี

เปิดอ่าน 26,286 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 35,575 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง
สังเกตมะเร็งชนิดต่างๆ ก่อนชีวิตจะเสี่ยง

เปิดอ่าน 1,466 ครั้ง
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว

เปิดอ่าน 14,680 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

เปิดอ่าน 19,110 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 21,172 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

เปิดอ่าน 12,405 ครั้ง
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก

เปิดอ่าน 14,758 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 18,752 ครั้ง
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา
มโนทัศน์ของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 16,835 ครั้ง
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?

เปิดอ่าน 29,812 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 10,075 ครั้ง
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี
เปิดอ่าน 30,702 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
เปิดอ่าน 14,225 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
เปิดอ่าน 8,674 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 36,586 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ