ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบการประเมินแบบ CIPPIEST และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 5 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบการประเมินแบบ CIPPIEST ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีบริบทที่เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีบริบทที่เหมาะสมระดับมากที่สุด 3 ข้อ และมีความเหมาะสมระดับมาก 7 ข้อ

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ และมีความเหมาะสมระดับมาก จำนวน 5 ข้อ

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 กิจกรรม มีความเหมาะสมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 5 กิจกรรม และมีความเหมาะสมระดับมาก 3 กิจกรรม โดยผลการประเมินแต่ละกิจกรรมปรากฏ ดังนี้ กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.44) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.43) กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.45) กิจกรรมค่ายบูรณาการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.62) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.66) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.70) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.69) และกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะและการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.71) ตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 2 ส่วน ประกอบด้วย การแสดงออกทางพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน พบว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยภาพรวมมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.63)

และคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน หลังจากการดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน โดยภาพรวมนักเรียนมีคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.55)

1.5 ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.48)

1.6 ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย การบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการของโครงการ และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านประสิทธิผลด้านการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.41) และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.39)

1.7 ผลการประเมินด้านด้านความยั่งยืนของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความยั่งยืนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.41)

1.8 ผลการประเมินด้านด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการถ่ายทอดส่งต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.24)

2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ ที่ต่อเนื่อง โดยมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการพัฒนาผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงช่องทางการให้ข้อเสนอแนะได้สะดวกรวดเร็ว มีเวทีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการสะท้อนความต้องการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนั้นควรกำหนดให้มีตัวแทนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม ที่จะทำให้เกิดการส่งต่อไปยังชุมชนท้องถิ่นตามสภาพความพร้อมของคนในชุมชนมากขึ้น และควรให้ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียน เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ควรปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบูรณาการกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้แนวทาง การดำเนินงานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงให้มากขึ้น ควรมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลการเปลี่ยนแผลงด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมีการขยายกิจกรรมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย teacherpui : [1 ก.พ. 2565 เวลา 17:40 น.]
อ่าน [830] ไอพี : 49.228.241.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,272 ครั้ง
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที

เปิดอ่าน 10,548 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 9,620 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 92,845 ครั้ง
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

เปิดอ่าน 13,640 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน

เปิดอ่าน 11,407 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ
ตูนส์ศึกษา : เด็กจะกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนเมื่อใด......ภาพนี้มีคำตอบ

เปิดอ่าน 10,217 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 6,529 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง

เปิดอ่าน 167,805 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 20,272 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 24,334 ครั้ง
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 7,966 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย

เปิดอ่าน 34,889 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 9,655 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 7,175 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 13,282 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
เปิดอ่าน 8,723 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
เปิดอ่าน 20,982 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
เปิดอ่าน 49,057 ครั้ง
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
จดหมายถึงครู.... โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เปิดอ่าน 61,218 ครั้ง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e - market และด้วยวิธี e-bidding

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ