ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการดำเนินการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ของครูที่บูรณาการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูและสังเคราะห์ผลการนิเทศโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้บริหาร/ครูที่ได้รับการนิเทศ ขั้นที่ 2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจากในโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดรวม 4 โรงเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกการนิเทศ 2. แบบสังเคราะห์ผลการนิเทศ 3. แบบสอบถามเพื่อถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.แบบประเมินการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5.แบบประเมินความพึงพอใจของครู

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ของครูที่บูรณาการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

และสร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา

2. ด้านบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในและนอกสถานศึกษา แต่ครูยังจัดทำหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และไม่ครบหน่วย รวมถึงครูยังออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ชัดเจน สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงสู่แผนงาน/โครงการได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการประกอบอาชีพ ที่เกิดจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มีบางโรงเรียนที่ครูมีการจัดทำสื่อนวัตกรรมและขยายผลใช้ในโรงเรียน เช่น เอกสารถอดบทเรียน และคลิปการถอดบทเรียนเป็นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือบางกิจกรรม

3. ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย มีศูนย์รวมข้อมูลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน

4. ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน

ขั้นที่ 2 ผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้

1. ผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูผู้สอน พบว่า การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9 ด้าน นั้น การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็นในการพัฒนา คือ 1) การเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และ 3) การแสดงออกถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม สำหรับผลการพัฒนาที่อยู่ในลำดับรองลงมา ได้แก่ ด้านภูมิคุ้มกันในตัว ด้านวัฒนธรรม ด้านความมีเหตุผล ด้านสังคม ด้านความพอประมาณ ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม ตามลำดับ

2. ผลการประเมินการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการดำเนินการด้านการนิเทศติดตามมากที่สุด โดยมีประเด็นในการดำเนินการ คือ 1) รูปแบบการนิเทศติดตามของผู้นิเทศ 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการนิเทศชั้นเรียน 3) การสะท้อนผลการนิเทศและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม และ 4) การสรุปบทเรียนที่ได้รับจากการนิเทศในแต่ละครั้ง สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในลำดับรองลงมา ได้แก่ ด้านการดำเนินการ ด้านการวางแผน และด้านการปรับปรุงพัฒนาตามลำดับ

ขั้นที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการถอดบทเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านผู้นิเทศมากที่สุด โดยมีประเด็นในการสอบถามความพึงพอใจ คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทำการนิเทศ 2) นำผลจากการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศได้เหมาะสมตามความต้องการของครู 3) ใช้สื่อ เครื่องมือ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีประกอบการนิเทศ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 4) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ และดำเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนชัดเจน 5) ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม และสามารถนำผลการนิเทศไปสู่การปฏิบัติได้จริง 6) ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้มากขึ้น 7) มีความเป็นกัลยาณมิตร ยกย่อง ให้เกียรติผู้รับการนิเทศ ทำให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 8) ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการ 9) ช่วยพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 10) ให้การสนับสนุนให้กำลังใจยกย่องให้เกียรติผู้รับการนิเทศ สำหรับความพึงพอใจลำดับรองลงมา ได้แก่ ด้านผลของการนิเทศการสอน และด้านรูปแบบการนิเทศ ตามลำดับ

โพสต์โดย หัทยา เข็มเพ็ชร : [4 ก.พ. 2565 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [1969] ไอพี : 1.179.236.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 37,383 ครั้ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)

เปิดอ่าน 11,172 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 11,874 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 22,455 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล
Google ฉลองครบรอบ 189 ปี เกรเกอร์ เมนเดล

เปิดอ่าน 12,471 ครั้ง
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน

เปิดอ่าน 11,482 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 8,078 ครั้ง
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา
เมื่อกล้าปราบคอร์รัปชั่น ก็ลองกล้าเปลี่ยนประเทศ ด้วยการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 6,686 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง

เปิดอ่าน 155,203 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 19,022 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก

เปิดอ่าน 4,133 ครั้ง
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ

เปิดอ่าน 18,884 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?

เปิดอ่าน 36,698 ครั้ง
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี

เปิดอ่าน 12,837 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 24,868 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง
เปิดอ่าน 11,050 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน
เปิดอ่าน 15,477 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน 17,661 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ