ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 จำนวน 143 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 143 คน

2) กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,029 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของ Krejcie และ Morgan นำมาเทียบสัดส่วนร้อยละกับจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 355 คน 3) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ได้มาจากผู้ปกครองของนักเรียน ที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 355 คน รวมครู นักเรียนและผู้ปกครองที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 853 คน จากประชากรที่ประกอบด้วย ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 6,201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่

1) แบบประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปีการศึกษา 2563 ใช้สอบถามครู จำนวน 25 ข้อ 2) แบบประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สอบถามครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563

จำนวน 8 กิจกรรม เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินโดยครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรม จำนวน 40 ข้อ ในการดำเนินโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

1. ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ผลการดำเนินการ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ

ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผ่านการสอบธรรมศึกษาตรี จำนวน 515 คน ธรรมศึกษาโท จำนวน 140 คน และธรรมศึกษาเอก จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 734 คน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรี ส.ว.3.” ในวันเชิดชูเกียรติ จำแนกเป็น โล่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเฉลี่ยสูงสุด(เกรดเฉลี่ย 4.00) 5 ภาคเรียน จำนวน 3 คน โล่นักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับชั้น 5 คน เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3.90-3.99 จำนวน 218 คน เกียรติบัตรนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 20 คน เกียรติบัตรนักเรียนที่มีความกตัญญูกตเวที/ซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 17 คน เกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 55 คน เกียรติบัตรนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จำนวน 105 คน และ เกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 459 คน อีกทั้ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่11 และรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โล่ยอดเยี่ยม ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2563 นอกจากนี้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในส่วนการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพด้านผู้เรียน ระดับดีมาก ประเด็นพิจารณาที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ได้รับผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

โพสต์โดย หนุ่ย : [7 ก.พ. 2565 เวลา 05:57 น.]
อ่าน [2458] ไอพี : 180.183.122.92
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,530 ครั้ง
"ราชบัณฑิตยสภา"
"ราชบัณฑิตยสภา"

เปิดอ่าน 12,724 ครั้ง
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี
6 ตำรับธรรมชาติ เพื่อผิวสวยใส ไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 8,516 ครั้ง
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา

เปิดอ่าน 25,079 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 19,016 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 17,590 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 26,943 ครั้ง
"ฟักทอง"ป้องเบาหวาน-บำรุงหัวใจ
"ฟักทอง"ป้องเบาหวาน-บำรุงหัวใจ

เปิดอ่าน 13,517 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 11,123 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์

เปิดอ่าน 11,935 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 11,923 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 15,070 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 464,314 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 24,449 ครั้ง
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี
สวนแนวตั้งสุดฮิปสไตล์คนรักสับปะรดสี

เปิดอ่าน 1,129 ครั้ง
7 พิกัดที่เที่ยวเชียงราย เที่ยวง่ายๆ เที่ยวได้ทั้งปี
7 พิกัดที่เที่ยวเชียงราย เที่ยวง่ายๆ เที่ยวได้ทั้งปี

เปิดอ่าน 17,845 ครั้ง
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
เปิดอ่าน 9,451 ครั้ง
สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน
เปิดอ่าน 27,831 ครั้ง
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?
เปิดอ่าน 19,839 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
เปิดอ่าน 12,641 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ