ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ โดยวิธี Phonics กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโดยวิธี Phonics จำนวน 23 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง The alphabets จำนวน 6 ชั่วโมง

เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เวลา 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอน นางสายคุณา เจ๊ะยะ โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

1. สาระสำคัญ

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Short vowels sound กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับนี้ มีจำนวน 20 ข้อ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน เรื่อง Short vowels sound ของนักเรียนแต่ละคน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล

ตัวชี้วัด ป 3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ

ถูกต้องตามหลักการอ่าน

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด ป 3/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆ ของ

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เรื่อง Short vowels sound กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. สาระการเรียนรู้

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านสะกดคำสระเสียงสั้น โดยวิธี Phonics เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและมีความสนุกสนาน มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

6. กิจกรรมการเรียนรู้

6.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบถึงการเรียนเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโดยวิธี Phonics ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ว่ามีทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย

เล่มที่ 1 The alphabets

เล่มที่ 2 Short “a” sound

เล่มที่ 3 Short “e” sound

เล่มที่ 4 Short “i” sound

เล่มที่ 5 Short “o” sound

เล่มที่ 6 Short “u” sound

6.2 ขั้นสอน (Presentation)

1. ครูให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียน โดยครูแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล โดยให้เวลา 40 นาที

2. ครูได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลาก่อนนักเรียนทำ การทดสอบ

6.3 ขั้นสรุป (Wrap up)

1. ครูตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนพร้อมบันทึกคะแนนไว้

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. ครูกล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคนที่สามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเสร็จทันเวลา พร้อมสอดแทรกความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้อื่น

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง Short vowels sound

2. กระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดดคำโดยวิธี Phonics ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

8. การวัดและประเมินผล

กิจกรรมที่ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน

1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโดยวิธี Phonics - ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำโดยวิธี Phonics - ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................

(นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 คน

มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Short vowels sound จำนวน ..................... คิดเป็นร้อยละ ..........................

ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Short vowels sound จำนวน ..................... คิดเป็นร้อยละ ..........................

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน ............................

คิดเป็นร้อยละ ........................

ปัญหาอุปสรรค

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................ครูผู้สอน

(นางสายคุณา เจ๊ะยะ)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

โพสต์โดย สายคุณา : [7 ก.พ. 2565 เวลา 11:39 น.]
อ่าน [656] ไอพี : 101.51.128.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 108,603 ครั้ง
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย

เปิดอ่าน 10,498 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว

เปิดอ่าน 8,641 ครั้ง
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ
กังนัมสไตล์เริ่ด ฮิตยันไฮโซอังกฤษ เด็กอีตันยังเลียนแบบ

เปิดอ่าน 9,002 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 17,445 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 13,269 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 21,721 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 4,912 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 29,431 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 14,609 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 50,479 ครั้ง
อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)

เปิดอ่าน 16,863 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 11,267 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 16,326 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 15,773 ครั้ง
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

เปิดอ่าน 16,317 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
เปิดอ่าน 18,020 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว
เปิดอ่าน 21,277 ครั้ง
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
ตัวหนังสือไทยต่างๆ นอกราชอาณาจักรไทย
เปิดอ่าน 24,604 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
เปิดอ่าน 7,534 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ