ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ผู้วิจัย นายธนากร รัฐถาวร

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา (3) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ การดำเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา และศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จำนวน 63 คน ด้วยแบบสอบถามกับการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้อง ของกลยุทธ์ด้วยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่านและการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1) การศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา มีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน มีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง

2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา โดยที่กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์

3) กลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียน

เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนางานด้านวิชาการและนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และสร้างสำนึกในเอกลักษณ์ ค่านิยมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มี สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานสภาพแวดล้อมใน สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4.1 การดูแลความปลอดภัยและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต้อการจัดการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5.1 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน กลยุทธ์ที่ 5.3 สถานศึกษามีการพัฒนาให้ บรรลุตามเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้น กลยุทธ์ที่ 5.4 สถานศึกษามีมาตรฐาน โดยผู้ปกครอง ชุมชนยอมรับและมีความพึงพอใจ ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6.2 แนวทางการจัดการศึกษาในระบบเพื่อให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ กลยุทธ์ที่ 6.3 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 6.4 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.1 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและบริการ กลยุทธ์ที่ 7.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษาในสถานศึกษาและสู่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนานักเรียน และครูสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาที่สอง กลยุทธ์ที่ 8.2 ส่งเสริมสนับนุนครูและนักเรียน มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

4) การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย Thanakorn : [9 ก.พ. 2565 เวลา 03:22 น.]
อ่าน [768] ไอพี : 49.228.139.184
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,872 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 436,749 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 11,433 ครั้ง
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ
หัวไชเท้าช่วยละลายเสมหะ

เปิดอ่าน 34,597 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 15,972 ครั้ง
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......
ภัยเงียบ...มะเร็งลำไส้ใหญ่......

เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย

เปิดอ่าน 16,579 ครั้ง
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์
วันครู "ครูไทย" การ์ตูนคิวคน โดย อรุณ วัชรสวัสดิ์

เปิดอ่าน 20,938 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 25,882 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 10,713 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 73,871 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 9,570 ครั้ง
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.

เปิดอ่าน 15,625 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์

เปิดอ่าน 14,231 ครั้ง
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร
ระบบสุริยะอาจสูญสลาย! เมื่อนักดาราศาสตร์พบปรากฏการณ์ "ดาวมรณะ" กลืนดาวบริวาร

เปิดอ่าน 1,860 ครั้ง
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร
"ส้นเท้าแตก" เกิดจากอะไร และมีวิธีรักษาอย่างไร

เปิดอ่าน 391 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata
เปิดอ่าน 20,531 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
เปิดอ่าน 38,286 ครั้ง
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร  สมหมาย
ผลึกความรู้นิทรรศการวันครูสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : เดชาพัชร สมหมาย
เปิดอ่าน 5,270 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
เปิดอ่าน 16,029 ครั้ง
ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ "พิจิตร3" ทรงผลยาวคล้ายลูกแพร์
ฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ "พิจิตร3" ทรงผลยาวคล้ายลูกแพร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ