ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อผู้รายงาน นางสุดาพร พรมมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความสำเร็จของการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านวิชาการ เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรม ตามระบบควบคุมคุณภาพPDCA ด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวที่มีต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้จำนวน 119 คน ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว จำนวน 9 คน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน จำนวน 9 คน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอร์ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบรรยายประกอบตาราง

ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพบว่า 1) สภาพและปัญหา คือ ด้านการบริหารสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและงบประมาณที่ได้รับมีอย่างจำกัด จึงไม่เอื้อต่อการพัฒนาเท่าที่ควร ขาดการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ขาดการเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ปัญหาด้านวิชาการ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการศึกษา ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนระบบทางไกลสัญญาณขาดหาย ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพนักเรียนหรือความต้องการของนักเรียน ขาดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

2) ผลสำเร็จจากดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาในด้านกระบวนการดำเนินงาน ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพด้วยวงจร Deming (PDCA) พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนดำเนินการโดยใช้วิธีการเสริมสร้าง ดังนี้ การระดมทุนเพื่อจ้างครู จัดหาวิทยากรท้องถิ่น เข้าศึกษาในแหล่งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน มีการระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนวัสดุในการผลิตสื่อสำหรับครูและวัสดุในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้ร่วมทำงานเป็นกลุ่ม มีการปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด

3)ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพบว่าครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุดาพร : [17 ก.พ. 2565 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [1607] ไอพี : 171.4.233.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,017 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 18,134 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)

เปิดอ่าน 4,470 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 10,839 ครั้ง
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย

เปิดอ่าน 13,963 ครั้ง
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

เปิดอ่าน 11,554 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 76,350 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 12,411 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 161,479 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 5,492 ครั้ง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง

เปิดอ่าน 20,694 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 19,645 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 2,891 ครั้ง
ภาพแบบ Bitmap
ภาพแบบ Bitmap

เปิดอ่าน 18,729 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

เปิดอ่าน 430 ครั้ง
6 สมุนไพรต้านริ้วรอย ช่วยคืนความอ่อนเยาว์
6 สมุนไพรต้านริ้วรอย ช่วยคืนความอ่อนเยาว์

เปิดอ่าน 67,269 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
เปิดอ่าน 9,328 ครั้ง
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
เปิดอ่าน 12,597 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
เปิดอ่าน 17,898 ครั้ง
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
EQ กับวัยทำงาน
EQ กับวัยทำงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ