ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อผู้รายงาน นางสุดาพร พรมมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความสำเร็จของการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านวิชาการ เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรม ตามระบบควบคุมคุณภาพPDCA ด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวที่มีต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้จำนวน 119 คน ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว จำนวน 9 คน คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน จำนวน 9 คน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ของลิเคอร์ เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบรรยายประกอบตาราง

ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพบว่า 1) สภาพและปัญหา คือ ด้านการบริหารสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและงบประมาณที่ได้รับมีอย่างจำกัด จึงไม่เอื้อต่อการพัฒนาเท่าที่ควร ขาดการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ขาดการเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ปัญหาด้านวิชาการ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการศึกษา ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนระบบทางไกลสัญญาณขาดหาย ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพนักเรียนหรือความต้องการของนักเรียน ขาดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

2) ผลสำเร็จจากดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาในด้านกระบวนการดำเนินงาน ผู้บริหารใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพด้วยวงจร Deming (PDCA) พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนดำเนินการโดยใช้วิธีการเสริมสร้าง ดังนี้ การระดมทุนเพื่อจ้างครู จัดหาวิทยากรท้องถิ่น เข้าศึกษาในแหล่งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน มีการระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนวัสดุในการผลิตสื่อสำหรับครูและวัสดุในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้ร่วมทำงานเป็นกลุ่ม มีการปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด

3)ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพบว่าครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน บุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุดาพร : [17 ก.พ. 2565 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [475] ไอพี : 171.4.233.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,406 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 14,652 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 11,309 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 13,496 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

เปิดอ่าน 32,592 ครั้ง
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)
มารยาทในการรับประทานอาหาร (table manners)

เปิดอ่าน 13,749 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 4,850 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 17,790 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 7,192 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 14,748 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 8,255 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 5,658 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 23,149 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 17,401 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 14,039 ครั้ง
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,308 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 8,823 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 23,336 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 8,234 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 14,784 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ