ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้วิจัย นางกรกมล เพิ่มผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบ แหล่งข้อมูลได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูผู้สอนจำนวน 47 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie. and Morgan จำนวน 300 คน จากประชากรนักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,018 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 2) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการอบรม 4) แบบประเมินคุณภาพผลงานโครงงานของนักเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 6) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู 7) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน พบว่า 1) การพัฒนาครูเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูทำงานเต็มตามศักยภาพของตนและเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามมา 2) ปัญหาการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของโรงเรียน ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3) รูปแบบที่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาครู เป็นรูปแบบตามแนวคิดของคีฟ (Keeves, 1997) ซึ่งเป็นรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ 4) ในการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ครูควรได้รับความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน การประเมินผลโครงงาน และการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาครู มีองค์ประกอบ 8 ส่วน คือ 1) ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) ลักษณะสำคัญของรูปแบบ 4) วัตถุประสงค์ 5) โครงสร้างเนื้อหา 6) กระบวนการพัฒนาครู 7) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และ 8) สภาพบ่งชี้การบรรลุเป้าหมาย กระบวนการพัฒนาครู มีชื่อเรียกว่า “PETER Model” ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การอบรม (Educate) 3) การปฏิบัติ (Take Action) 4) การประเมินผล (Evaluation) 5) การสะท้อนผล (Reflection)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระหว่างก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77) 3) ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85) 4) ผลการประเมินคุณภาพผลงานโครงงานของนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย = 4.41) 5) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47)

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี พบว่า 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาครู พบว่า รูปแบบการพัฒนาครูมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมิน มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาครู โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30)

โพสต์โดย foon_rin : [21 ก.พ. 2565 เวลา 18:01 น.]
อ่าน [272] ไอพี : 223.24.166.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,217 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 19,999 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อของติดคอเด็ก

เปิดอ่าน 7,267 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 8,469 ครั้ง
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ หนีโรคหัวใจได้ดีกว่าออกกำลังระยะยาว

เปิดอ่าน 10,315 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 2,793 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก

เปิดอ่าน 13,852 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!

เปิดอ่าน 7,404 ครั้ง
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ
คนชอบนอนกลางวันสมองบรรเจิดจินตนาการ

เปิดอ่าน 11,222 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 9,353 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 31,941 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 52,369 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 9,551 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 18,126 ครั้ง
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,883 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 12,877 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 19,514 ครั้ง
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)

เปิดอ่าน 11,730 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ