ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Evaluation Model

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Evaluation Model

ผู้ประเมิน พัชรพร สันติวิจิตรกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้าน เขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam ใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและด้านการถ่ายทอดส่งต่อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและด้านการถ่ายทอดส่งต่อ สำหรับครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .980 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขา พระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต สำหรับผู้ปกครองนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .832 ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้าน เขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ 1) ครูผู้สอน ผู้ประเมินเลือกแบบเจาะจงเป็นครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 15 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (เลือกเฉพาะเจาะจงทั้งหมดโดยไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู) 3) ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาล 3 ผู้ประเมินเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3ทั้งหมด จำนวน 165 คน รวมจำนวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 198 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินนำคะแนนที่ได้ไปดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง นำค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทำการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อ รายด้านและโดยรวม และตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเกณฑ์การตัดสินการประเมิน คือ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านความยั่งยืน ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ด้านบริบท อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกรายด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสม ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมและการนำเสนอที่น่าสนใจ ด้านผลผลิต (Output Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการมากขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมและการนำเสนอที่น่าสนใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน ด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportation)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้ ผลการประเมินโดยรวมรายด้านและรายข้อเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกด้านและทุกข้อ

โพสต์โดย พร : [27 ก.พ. 2565 เวลา 19:08 น.]
อ่าน [811] ไอพี : 171.6.230.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,051 ครั้ง
ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน

เปิดอ่าน 12,323 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 9,699 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 11,303 ครั้ง
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย

เปิดอ่าน 9,528 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด

เปิดอ่าน 17,807 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 13,586 ครั้ง
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต
คำเตือน เมนทอส กับเบียร์ อันตรายถึงชีวิต

เปิดอ่าน 12,512 ครั้ง
กินผักตามฤดู 12 เดือน
กินผักตามฤดู 12 เดือน

เปิดอ่าน 17,829 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 12,114 ครั้ง
จ้ำม่ำอย่างไร? ลูกถึงแข็งแรง
จ้ำม่ำอย่างไร? ลูกถึงแข็งแรง

เปิดอ่าน 59,963 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 19,732 ครั้ง
ผมสวยด้วยผักสวนครัว
ผมสวยด้วยผักสวนครัว

เปิดอ่าน 28,588 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 10,477 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 4,688 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 10,879 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
เปิดอ่าน 23,576 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เปิดอ่าน 10,173 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
เปิดอ่าน 10,774 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
เปิดอ่าน 18,021 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ