ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ผู้ประเมิน นายจรัญ หวานคำ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ปีพุทธศักราช 2563

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กลุ่มประชากรที่ใช้ใน การประเมินโครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ครั้งนี้ จำนวน 2,368 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,174 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนา การอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีจำนวน 5 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบทได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.426-0.868 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.910 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.433-0.872 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.909 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ (Process) ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.402-0.839 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.916 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต (Output) เกี่ยวกับระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมของโครงการ ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.429-0.839 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.942 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิต (Output) เกี่ยวกับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.533-0.864 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.941 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง“ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D =0.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51,

S.D 1)

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ การพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า มีความพร้อมความเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, S.D=0.45) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51, S.D 1)

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า มีการปฏิบัติ มีระดับคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46, S.D=0.56) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51, S.D 1)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า มีความสำเร็จโดยรวมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64,

S.D =0.48) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51, S.D 1)

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ก่อนการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.48 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 คิดเป็นร้อยละ 48.06 ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยหลังประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.86 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 คิดเป็นร้อยละ 85.84 ซึ่งผลการทดสอบหลังการประเมินโครงการสูงกว่า ก่อนการประเมินโครงการการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70, S.D=0.42) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ( 3.51, S.D 1)

โพสต์โดย chakarin : [3 มี.ค. 2565 เวลา 02:32 น.]
อ่าน [797] ไอพี : 124.122.15.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,698 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 10,394 ครั้ง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 84,184 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ
ประทับใจ! คลิปช่วยลูกช้างขึ้นจากหลุม ก่อนวิ่งหาแม่ด้วยความดีใจ

เปิดอ่าน 10,749 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร

เปิดอ่าน 29,810 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 12,321 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 12,591 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 40,063 ครั้ง
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี
"วันครูโลก" 5 ตุลาคมของทุกปี

เปิดอ่าน 28,426 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 8,314 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 15,464 ครั้ง
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 6,842 ครั้ง
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน

เปิดอ่าน 14,682 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 21,215 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 21,404 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
เปิดอ่าน 46,593 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
เปิดอ่าน 6,128 ครั้ง
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
4 ขั้นตอน วิธีปลูกผักสลัดลงดิน สีสันน่ากิน ปลูกง่าย
เปิดอ่าน 6,842 ครั้ง
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน
เปิดอ่าน 31,313 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ