ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาดข่า

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านตาดข่า

ผู้วิจัย นายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์

สถานที่ โรงเรียนบ้านตาดข่า

ปีที่พิมพ์ 2564

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านตาดข่า 2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านตาดข่า โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ดำเนินการพัฒนา 2 รอบแต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบบันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ร่วมวิจัย จำนวน 17 คน คือ ครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านตาดข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กลุ่มประชากร ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายจำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน และนักเรียน จำนวน 3 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาสำคัญ จัดประชุมระดมความคิด เพื่อให้เกิดข้อสรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านตาดข่า

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านตาดข่า พบว่า 1) ปัญหาในการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สื่อการสอนในห้องเรียนเก่า มีสื่อการสอนน้อย ขาดแคลนสื่อ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อให้มากขึ้น เอกสารประจำชั้นเรียนข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้ให้มากขึ้น 2) ปัญหาในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ คณะครูไม่มีส่วนในการตัดสินใจ ในการวางแผนอัตรากำลังทำให้ได้บุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในการศึกษาดูงานค่อนข้างน้อย 3) ปัญหาในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ บุคลากรในฝ่ายบริหารงานงบประมาณยังขาดประสบการณ์และความชัดเจนในการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย และ 4 ) ปัญหาด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ ห้องน้ำนักเรียนชำรุดทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และห้องน้ำไม่ค่อยสะอาด ห้องเรียนมีสภาพเก่า ไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่ ไม่น่าเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนชำรุด และมีจำนวนไม่เพียงพอ สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียนอนุบาล ไม่มีหลังคาบังแดดและกันฝน ในช่วงหน้าฝนก็เปียกชื้นกลัวเด็กลื่นล้ม บางทีแดดร้อนเด็กก็เล่นตากแดด สภาพทางเดินเข้าหน้าอาคารเรียน เป็นพื้นดินเวลาฝนตกทำให้ทางเดินเละไม่สะดวกในการเดินเข้าอาคาร อาคารก็สกปรก น้ำไหลเข้าในอาคารเพราะระบายน้ำไม่ทัน สวนหย่อมหน้าอาคารมัธยมไม่สวยงามและมีงูชอบมาอยู่ในบริเวณนั้น อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนและครูได้ เอกสารด้านระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่เป็นระบบ เช่น การสรุปโครงการ แฟ้มมาตรฐานต่างๆ

2. ผลการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านตาดข่า ผู้วิจัยได้ร่วมมือกับผู้ร่วมวิจัย ตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล ผลการพัฒนา พบวา ครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น สามารถร่วมกิจกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมไดดีครบทุกขั้นตอน ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น อาคารและสถานที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้มีความแข็งแรง น่าอยู่น่าเรียนน่าเชื่อถือ ห้องเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลายสวยงาม จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวนลดลง และเอกสารด้านระบบประกันคุณภาพภายในเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างได้

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่าผลที่เกิดจากการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านตาดข่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย รับฟังความคิดเห็นของคณะครูในการกำหนดแนวทางการพัฒนางาน ผ่านการประชุม และการสะท้อนผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น และครูผู้สอนได้ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สนใจเรียนมากขึ้น

โพสต์โดย aew : [21 มี.ค. 2565 เวลา 20:26 น.]
อ่าน [334] ไอพี : 1.4.140.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 99,423 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

เปิดอ่าน 8,842 ครั้ง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง
กระแสออกกำลังกายเท้าเปล่ามาแรง

เปิดอ่าน 11,102 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 10,285 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 11,394 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 78,427 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 11,101 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 18,479 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ

เปิดอ่าน 32,323 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 88,723 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 80,321 ครั้ง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง
จบมาไม่เตะฝุ่น !! 7 กลุ่มอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 2,171 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 27,601 ครั้ง
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์
สอนลูกให้เป็น “ดิน” เพื่อจะเป็น “ดาว” / ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 21,998 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

เปิดอ่าน 56,504 ครั้ง
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ
จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวิทยฐานะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,347 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 296,582 ครั้ง
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word

เปิดอ่าน 6,217 ครั้ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง

เปิดอ่าน 694 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 22,195 ครั้ง
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ
แพทย์ชี้เด็กยิ่งเล่นยิ่งฉลาด แนะพ่อแม่ส่งเสริมการเล่นอย่างอิสระ 7 ประการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ