ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้วยกลยุทธ์ 3AS โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ด้วยกลยุทธ์ 3AS

โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ชื่อผู้วิจัย นางสาวอรัญญา ชนะเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์

อุทิศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ระยะเวลาในการดำเนินการ กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา และเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ด้วยกลยุทธ์ 3AS โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 191 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 191 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 191 คน และครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกผลการดำเนินงานตามโครงการ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมคุณธรรมนำสุข และแบบสังเกตการสอน กลยุทธ์ในการพัฒนาประกอบด้วย กลยุทธ์ 3AS ได้แก่ A1 : สร้างความตระหนัก (Awareness) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ A2 : ส่งเสริมพลังกิจกรรมนักเรียน (Activities of Student) ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม และกิจกรรมโครงงานคุณธรรม A3 : จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities) ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมคุณธรรมนำสุข กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำสุข และ S : นิเทศ กำกับ ติดตาม (Supervise) ดำเนินโครงการนิเทศภายใน ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการ 2 วงรอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาที่จะต้องดำเนินการพัฒนา คือ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนใน 4 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความพอเพียงและความมีจิตสาธารณะ วิเคราะห์สรุปแยกประเด็นของปัญหาและสาเหตุ เป็น 2 ด้าน คือ ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน

2. ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ A1 : สร้างความตระหนัก (Awareness) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้คณะครูเกิดความตระหนัก

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ A2 ส่งเสริมพลังกิจกรรมนักเรียน (Activities of Student) กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ส่งผลให้ผู้นำเยาวชนสามารถเป็นผู้นำนักเรียนในโรงเรียนทำโครงงานคุณธรรมได้ นักเรียนแต่ละชั้นเรียนร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการทำโครงงานคุณธรรม และนำสู่การปฏิบัติทั้งโรงเรียนและรายห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ นักเรียนรวมกันลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรม รวมกันคิด รวมกันแกปญหา รวมกันปรับปรุงแผน มีการสะท้อนผลในทุกสัปดาห์และประเมินผลอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสําเร็จ กลยุทธ์ A3 : จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities) กิจกรรมลดเวลาเรียน ส่งผลให้ นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถทำกิจกรรมลดเวลาเรียนตามที่ตนเลือกได้ประสบผลสำเร็จ มีความภูมิใจในผลงานของตน กิจกรรมที่นักเรียนเลือกสามารถเผยแพร่ผลงานต่อผู้ปกครองและชุมชนเป็นแบบอย่างได้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ นักเรียนมีวินัยทำงานเสร็จตามกำหนด กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวส่งผลให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด นักเรียน มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละดูแลช่วยเหลือกัน มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครอง และครูประจำชั้นติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันแก้ไข

และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านและสถานศึกษา กิจกรรมออมทรัพย์ส่งผลให้นักเรียนออมทรัพย์ประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยนักเรียนมีเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจที่นักเรียนมีเงินออมทรัพย์ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ นักเรียนมีวินัยในตนเองรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ทำกิจกรรมตามกำหนดเวลา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพืช เลี้ยงสัตว์ตามที่ได้รับผิดชอบ มีผลผลิตจำหน่ายและนำกลับบ้าน กิจกรรมวันสำคัญ ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ และความมีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รู้จักการเสียสละต่อส่วนรวม ร่วมบริจาคทรัพย์ต่อชุมชน/วัด กิจกรรมคุณธรรมนำสุข ส่งผลให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ครูผู้สอนสามารถตรวจสอบ แนะนำการประพฤติตนในด้านต่างๆ ของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้เรื่องการเป็นคนดี รู้จักวิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมหรือสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความพอเพียงและมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำสุข ผลการดำเนินการ ผู้ปกครองและคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้วิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาและนำไปปฏิบัติร่วมกัน และทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง และกลยุทธ์ S : การนิเทศ กำกับ ติดตาม (Supervise) ดำเนินโครงการนิเทศภายใน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

3. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความพอเพียง และความมี

จิตสาธารณะสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา

โพสต์โดย นางสาวอรัญญา ชนะเพีย : [25 มี.ค. 2565 เวลา 18:43 น.]
อ่าน [515] ไอพี : 1.10.163.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,995 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 11,147 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 12,131 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 9,046 ครั้ง
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 10,895 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 10,773 ครั้ง
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ

เปิดอ่าน 17,316 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 12,951 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 8,217 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 26,808 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 30,242 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 11,098 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 11,974 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 40,620 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 9,995 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,989 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 19,876 ครั้ง
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!
ฮือฮา! นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วง-ทฤษฎี 100 ปีที่แล้วของไอน์สไตน์!

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!

เปิดอ่าน 18,005 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย

เปิดอ่าน 62,373 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ