ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต

บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาผลพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการ PIDRE ผสานเทคนิค Coachingโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ในด้าน 1.ความก้าวหน้าของครูผู้สอน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา หลังการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ 2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา 3.ความพึงพอใจการนิเทศการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ ครูวิทยาการคำนวณ จำนวน 18 คน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศของ PIDRE สงัด อุทรานันท์ (อ้างใน วัชรา เล่าเรียนดี, 2555, น. 20-21) และผสานเทคนิคแบบ Coaching ตามหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน(2563) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภทที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้นด้วยตนเองทุกรายการ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ เอกสารประกอบการนิเทศ จำนวน 1 เล่ม ประกอบไปด้วยเนื้อ 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ตอนที่ 2 การนำวิทยาการคำนวณมาสู่การออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (ฉบับปรับปรุง) ตอนที่ 3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน - หลังการอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test

สรุปผลการศึกษา

ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีดังนี้

1. ความก้าวหน้าของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณหลังการเข้ารับการอบรมตามโครงการ พบว่าผลการทดสอบหลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย (μ = 20.78) สูงกว่าผลการทดสอบก่อนการอบรมซึ่งมีค่าเฉลี่ย (μ = 13.56) โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.22 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลการอบรมก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผลการทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีผลประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.27) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเตรียมก่อนการสอน มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

(μ = 4.41) รองลงมาด้านการจัดบรรยากาศและบริหารชั้นเรียน มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.40) รองลงมาด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการสรุปและประเมินผล มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (μ = 4.05)

3. ความพึงพอใจต่อนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณมีความพึงพอใจ ต่อการนิเทศอยู่ในระดับมาก (μ = 4.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

(μ = 4.58)รองลงมา คือด้านผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.34)

โพสต์โดย นายแผ่นดิน : [11 เม.ย. 2565 เวลา 11:50 น.]
อ่าน [546] ไอพี : 118.172.164.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,895 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 17,652 ครั้ง
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่

เปิดอ่าน 12,317 ครั้ง
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ
ใบหน้าที่หายไป หายไปได้ยังไง ชมคลิปเลยครับ

เปิดอ่าน 14,217 ครั้ง
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012

เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 5,589 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน

เปิดอ่าน 10,463 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,474 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 114,158 ครั้ง
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว

เปิดอ่าน 8,354 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 24,238 ครั้ง
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ
กิจกรรมไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ตรงตามกลุ่มสาระ

เปิดอ่าน 11,570 ครั้ง
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี
10 วิธีสร้าง "บ้านสุข" ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

เปิดอ่าน 14,465 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 8,050 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,945 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

เปิดอ่าน 41,223 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 15,913 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

เปิดอ่าน 19,388 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 10,351 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ