ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปีที่รายงาน 2564

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเปรียบเพื่อเปรียบเทียบทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ของนักเรียนระหว่างก่อนกับหลังการใช้ทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) 2. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ระหว่างก่อนกับหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 46 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย 1. VDO การสอนคลิปสั้น ชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) จำนวน 7 คลิป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2. แบบรายงานการพัฒนาทักษะการลงความเห็นจากการปลูกพืชสมุนไพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยข้อคำถามแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ 3. แบบสัมภาษณ์เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยข้อคำถามแบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ แบบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่า t – test

ผลการดำเนินงานพบว่า 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผลการเปรียบเทียบความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19)

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมีความ

พึงพอใจมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

กระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการลงความเห็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งจากนายประกอบ มณีโรจน์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, รศ. ดร. นิคม ชูศิริ อดีตรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, นายสนิท จินดาวงศ์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, ดร. ถนอมทรัพย์ นูนน้อย อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, นางพิมพ์พันธ์

เฮ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2, นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาสงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,

ดร. จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา, นางสาวขนิษฐา แก้วสุข ครูชำนาญการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และนางกชนิกา วงศ์วรนุช อดีตปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ วิธีการ แนวคิด และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ดำเนินการรู้สึกซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณนายถาวร สุวรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ที่ได้กรุณาให้แนวคิดและข้อแนะนำหลายประการ อีกทั้งให้ความร่วมมือและเป็นกำลังใจในการดำเนินการในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยดีมาตลอด นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี และสุดท้ายขอขอบพระคุณมารดา ญาติพี่น้อง และบุคคลในครอบครัวทุกคน ตลอดจนผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด

นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

โพสต์โดย angel : [19 เม.ย. 2565 เวลา 09:05 น.]
อ่าน [1888] ไอพี : 101.51.58.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,021 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 10,164 ครั้ง
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?
เหตุใด...บัณฑิตครูเดินไม่ถึงฝัน กระบวนการผลิตหรือระบบการคัดเลือก?

เปิดอ่าน 25,245 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

เปิดอ่าน 15,791 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 43,901 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline

เปิดอ่าน 24,407 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 22,841 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

เปิดอ่าน 12,577 ครั้ง
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่
นม ร.ร.ป้องกัน มะเร็ง ช่วยไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 13,727 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 16,262 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 41,295 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 8,011 ครั้ง
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เปิดอ่าน 197,411 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 21,548 ครั้ง
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก

เปิดอ่าน 18,176 ครั้ง
ความรู้เรื่องเมืองสยาม
ความรู้เรื่องเมืองสยาม

เปิดอ่าน 41,295 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
เปิดอ่าน 1,611 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
เปิดอ่าน 9,420 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 14,473 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
เปิดอ่าน 11,328 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ