ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบางแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบางแรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประเมิน : นายศุภวิชญ์ ล่องแพ

ปีการศึกษา : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2)ประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบางแรด ประชากรในการรายงานครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแรด ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ครูโรงเรียนบ้านบางแรด จำนวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 28 คนประชากรในการตอบแบบสอบถามคือ นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน ครูโรงเรียนบ้านบางแรด จำนวน 3 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน (3)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ระเบียนสะสม แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบบันทึกการประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านบางแรด แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน แบบบันทึกการส่งต่อภายใน แบบรายงานแจ้งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงาน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละ (Percentage) คำนวณหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean : µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : )

ผลการดำเนินงาน

1. การดำเนินกิจกรรมจัดทำระเบียนสะสมพบว่านักเรียนจำนวน 33 คน ได้รับการจัดทำระเบียนสะสม จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. การดำเนินกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน จัดอยู่ในกลุ่มปกติ จำนวน 23 คน เฉลี่ยร้อยละ 69.70 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 คน เฉลี่ยร้อยละ 12.12 กลุ่มมีปัญหาจำนวน 6 คน เฉลี่ยร้อยละ 18.18

3. การดูแลนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพมาตรฐานระดับดีเยี่ยม การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาทุกด้านได้รับการป้องกัน แก้ไขและช่วยเหลือทุกด้านทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00

4. การส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การส่งต่อภายใน พบว่า ได้ดำเนินการ ส่งต่อจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 การส่งต่อภายนอก พบว่า ไม่มีส่งต่อภายนอก

5. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

6. การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง พบว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกองค์กรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100.00

7. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

9. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้

1) โรงเรียนควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเชิญบุคลากรในชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พระสงฆ์ เป็นต้น มาเป็นวิทยากรใน การให้ความรู้แก่นักเรียนให้มากขึ้น

3) ควรมีตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียนเป็นคณะกรรมการทำงาน การสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง และควรอบรมให้ความรู้นักเรียนก่อนปฏิบัติจริง

4) ให้นักเรียนทราบความสำคัญว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีบทบาท การดำเนินงานร่วมกันกับครูในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

5) โรงเรียนควรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ต้องการให้นักเรียนเกิดความแปลกแยกและ การร่วมกันพัฒนานักเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม

6) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนและส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป

1) ควรมีการศึกษาสภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3) ควรศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือที่มีผลลัพธ์ต่อนักเรียนโดยตรงในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา

โพสต์โดย ศุภวิชญ์ ล่องแพ : [19 เม.ย. 2565 เวลา 09:43 น.]
อ่าน [1496] ไอพี : 183.89.50.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,744 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 23,494 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 31,418 ครั้ง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง
สูตรสำเร็จการเป็นข้าราชการ โดย ดร.จรวยพร ปลัดกระทรวง

เปิดอ่าน 8,782 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 11,940 ครั้ง
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี
9 อันดับโน้ตบุ๊กเริ่ม"เอ๋อ"ภายใน 3 ปี

เปิดอ่าน 29,803 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 13,804 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน

เปิดอ่าน 15,194 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51

เปิดอ่าน 15,213 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 54,854 ครั้ง
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้

เปิดอ่าน 12,015 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 12,488 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 61,351 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 10,530 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เปิดอ่าน 36,170 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 24,700 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
เปิดอ่าน 21,810 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
เปิดอ่าน 24,310 ครั้ง
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
การใช้งานโปรแกรม Google Earth
เปิดอ่าน 8,691 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
เปิดอ่าน 18,167 ครั้ง
ความรู้เรื่องเมืองสยาม
ความรู้เรื่องเมืองสยาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ