ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี การประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product) ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเชิงคีรี จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่ง การเรียนรู้x̄ทางวิชาชีพ โรงเรียนโรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53, S.D = 0.37) ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้าหมาย มีความสอดคล้องและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.61, S.D = 0.17) ความสอดคล้องของโครงการ กับนโยบายและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.49, S.D = 0.02) และความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับ มาก ( x̄= 4.44, S.D = 0.06)

2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ โรงเรียนโรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมมีความพร้อม เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.17, S.D = 0.21) บุคลากรมีความพร้อม เหมาะสม อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.57, S.D = 0.16) งบประมาณ มีความพร้อม เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.16, S.D = 0.16) วัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.08, S.D = 0.11) และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความพร้อมและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.90, S.D = 0.07)

3) ผลการประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.42, S.D = 0.30) การวางแผน (Plan) มีการดำเนินการ อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.48, S.D = 0.19) การลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.44, S.D = 0.32) การตรวจสอบ (Check) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.42, S.D = 0.77) และปรับปรุงแก้ไข (Act) มีการดำเนินการอยู่ใน ระดับมาก ( x̄= 4.32, S.D = 0.44)

4) ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ใน ระดับมาก ( x̄ = 4.45, S.D = 0.25) ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D = 0.33) ครู นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้มีการดำเนินการอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.45, S.D = 0.58) โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D = 0.61)

5) ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄= 4.60, S.D = 0.27) ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.64, S.D = 0.12) ครู นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.61, S.D = 0.09) โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.45, S.D = 0.07)

โดยภาพรวมของผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ ผลการประเมินผลผลิต (Product) หลังดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินผลผลิต (Product) ระหว่างดำเนินโครงการ ทุกประเด็น ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยผลต่างสูงสุด (0.21) ครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยผลต่างรองลงมา (0.09) และโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (0.07)

6) ผลการประเมินภาพรวมของการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.43, S.D = 0.06) การประเมินผลผลิต (Product) หลังการดำเนินโครงการ มีผลการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.60, S.D = 0.27) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.53, S.D = 0.37) การประเมินกระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.17, S.D = 0.21) และการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.17, S.D = 0.21)

โพสต์โดย อ๋อย : [19 เม.ย. 2565 เวลา 17:21 น.]
อ่าน [1844] ไอพี : 49.230.105.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,836 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 18,054 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 7,388 ครั้ง
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"
"ปฏิรูปการศึกษา" ทางรอด "วิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เปิดอ่าน 182,754 ครั้ง
ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6

เปิดอ่าน 5,128 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 19,961 ครั้ง
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?
จังหวัดไหนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2557?

เปิดอ่าน 20,813 ครั้ง
มวลอะตอม : เคมี
มวลอะตอม : เคมี

เปิดอ่าน 18,811 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 14,260 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 9,810 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"

เปิดอ่าน 14,787 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

เปิดอ่าน 32,907 ครั้ง
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า
สมุนไพรใกล้บ้าน มารู้จัก "เจตมูลเพลิง" กันดีกว่า

เปิดอ่าน 15,772 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 11,735 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 55,697 ครั้ง
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?
ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?
เปิดอ่าน 37,963 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เปิดอ่าน 45,875 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
เปิดอ่าน 12,407 ครั้ง
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?
เปิดอ่าน 8,581 ครั้ง
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เตรียมตัวก่อนไปทะเล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ