ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้คู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)

ผู้วิจัย สุธาสินี ก้อนใจ

ปีที่ทำเสร็จ 2564

บทคัดย่อ

รายงานการนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการใช้คู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน) จำนวน 45 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2563 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 226 คน ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จำนวน 8 เล่ม 2.แบบประเมินคุณภาพของคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 13 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ 4.แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ และ 5.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ 1. วิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของของแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มสูง กลุ่มต่ำ 4. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของของแบบทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้สูตร KR.20 5. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 6. ศึกษาความพึงพอใจ ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 7. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ

87.46/86.83 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

ทุกข้อรายการประเมิน

ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) พบว่า สาระที่ครูผู้สอนต้องการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในสาระวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (ร้อยละ 33.33) ครูผู้สอนได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 2 ข้อ (ร้อยละ 46.67) ส่วนใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 31.11) ใช้แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรม ในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 55.56) มีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน (ร้อยละ 33.33) เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ และแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ มีการหาคุณภาพเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนทุกชนิดโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ (ร้อยละ 100.00) นอกจากนั้นมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนโดยใช้ค่าอำนาจจำแนก ค่าความยากง่าย และค่าความเชื่อมั่น (ร้อยละ 62.50) หาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยหาค่าความเชื่อมั่น (ร้อยละ 25.00) ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติในการคำนวณ ใช้เวลาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระหว่าง 1 - 2 ภาคการศึกษา และมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100.00)

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเรียนเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพิ่มขึ้น 8.84 คะแนน หรือ คิดเป็นร้อยละ 34.16

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อคู่มือนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการใช้คู่มือนิเทศเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active

Learning) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แนท : [26 เม.ย. 2565 เวลา 10:03 น.]
อ่าน [816] ไอพี : 159.192.176.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 57,027 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 12,329 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 22,161 ครั้ง
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)

เปิดอ่าน 52,665 ครั้ง
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน

เปิดอ่าน 24,526 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 1...ไหว้ครู

เปิดอ่าน 14,574 ครั้ง
ข้าวหางหรือข้าวนก
ข้าวหางหรือข้าวนก

เปิดอ่าน 8,519 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ

เปิดอ่าน 20,696 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

เปิดอ่าน 77,957 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 11,726 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 29,854 ครั้ง
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ
5 อาหารกินแล้วอ้วนตามความเชื่อแบบผิด ๆ

เปิดอ่าน 10,103 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)

เปิดอ่าน 21,356 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 11,171 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 16,952 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เปิดอ่าน 5,254 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
เปิดอ่าน 11,875 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 53,820 ครั้ง
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
เปิดอ่าน 8,861 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ