ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2562-2563

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE”

โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2562-2563

ชื่อผู้วิจัย : นาย ยุทธนา แก้วรักษ์

ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562-2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปีการศึกษา 2562-2563 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพโรงเรียนดีมีคุณภาพ 6 ลักษณะของโรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายองค์กรชุมชน ต่อการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้าน นาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน โดยกลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 จำนวน 111 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 135 คน ครูปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 108 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 130 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และ ผู้แทนจากเครือข่ายองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4 ฉบับมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเน้นมาตรฐานส่วนประมาณค่า(Ratting Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาเกลือ ตามสภาพจริง จำนวน 1 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.969-0.989 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS version 18

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมกลุ่มผู้ประเมินเห็นว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 3.66 , S.D. = 0.24) และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.86 , S.D. = 0.24) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ( = 3.81 , S.D. = 0.27) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.23 , S.D. = 0.27) อยู่ในระดับปานกลาง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมกลุ่มที่ประเมินเห็นว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( = 4.24 , S.D. = 0.24) และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่ากลุ่มคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.55 , S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มครูค่าเฉลี่ย ( = 4.20 , S.D. = 0.24) อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.07 , S.D. = 0.20) อยู่ในระดับมากเช่นกันสอดคล้องตามสมมุติฐาน

2. คุณภาพโรงเรียนดี 6 ลักษณะ โรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563

2.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพโรงเรียนดี 6 ลักษณะ ที่ปรากฎต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.56, S.D. = 0.13) ส่วนกลุ่มผู้ปกครองโดยภาพรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ( = 3.86 , S.D. = 0.13) แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยภาพรวมสูงกว่าครู ปีการศึกษา 2563 โดยรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 , S.D. = 0.15) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง โดยภาพรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ( =4.43, S.D. = 0.18) แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น โดยภาพรวมสูงกว่าครู ทั้ง 2 ปีการศึกษา สอดคล้องตามสมมุติฐาน

3. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ สอดคล้องตามสมมุติฐาน

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ต่อการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ “CHANGE” โรงเรียนบ้านนาเกลือ หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2562-2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.29 , S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.49 , S.D. = 0.07) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( = 4.39 , S.D. = 0.15) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.88 , S.D. = 0.15) อยู่ในระดับมากเช่นกัน

ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.44 , S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.58 , S.D. = 0.06) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มครู ( = 4.54 , S.D. = 0.16) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.03 , S.D. = 0.03) อยู่ในระดับมาก สอดคล้องตามสมมุติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 กลยุทธ์ C : Communication the vision การสื่อสารและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาและสร้างศรัทธาในการมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โรงเรียนได้

1.2 กลยุทธ์ H : Healthy ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และกระบวนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ทักษะชีวิต และสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี ต่อคนรอบข้าง “เด็กรักครูครูรักเด็ก”

1.3 กลยุทธ์ A : Active Learning ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้เกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดี

1.4 กลยุทธ์ N : Network ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมุ่งเน้นเครือข่ายความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้งเครือข่ายภายใน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง และเครือข่ายภายนอกได้แก่ บุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ในชุมชนรวมทั้งเครือข่ายภาคเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนมีความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.5 กลยุทธ์ G : Get เป็นกระบวนการที่โรงเรียนหรือครูส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขและเกิดผลที่ดีต่อตนเองและสังคม

1.6 กลยุทธ์ E : Encouragement เป็นการเสริมแรงเชิงบวกหรือการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูบุคลากรนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพลังความร่วมมือ/การสนับสนุน/การพัฒนาองค์กรให้เกิดความสำเร็จ “เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ” อย่างยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นำในโอกาสต่อไป

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางด้านกระบวนการบริหารงาน และผลสำเร็จของการบริหารงานในโอกาสต่อไป

2.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษากำหนด

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านนาเกลือ : [29 เม.ย. 2565 เวลา 15:12 น.]
อ่าน [787] ไอพี : 182.232.203.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,724 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 24,808 ครั้ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง
วิจัยชี้ 22ตำหรับอาหารไทยต้านโรคมะเร็ง

เปิดอ่าน 223,579 ครั้ง
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)
การนับตัวเลข1-10(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 54,648 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

เปิดอ่าน 26,007 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว 'ไอแพด มินิ' จอกว้าง 7.9 นิ้ว

เปิดอ่าน 10,803 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

เปิดอ่าน 12,476 ครั้ง
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก
คลิปสุดฮา ฝรั่งเผยโดนคนไทยด่าครั้งแรก

เปิดอ่าน 88,753 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 38,023 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 9,370 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 1,261 ครั้ง
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว

เปิดอ่าน 61,815 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 8,561 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 10,554 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 31,836 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
เปิดอ่าน 12,504 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
เปิดอ่าน 8,166 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 21,653 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
เปิดอ่าน 14,661 ครั้ง
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ