ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชานิคม 4

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชานิคม 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และ ความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับ กระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการนิเทศติดตามและประเมินผลของโครงการ 4) ประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับ 4.1) ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมองค์ประกอบ ที่สำคัญ 10 ประการ 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4.3) ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและครู จำนวน 22 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 186 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 186 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 407 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64, S.D = 0.45) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 5 โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.91, S.D = 0.28) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 4 โครงการมีความจำเป็นต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.40, S.D = 0.50)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D = 0.47) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 7 กิจกรรมที่กำหนด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.69, S.D = 0.47) ข้อที่มี ค่าต่ำสุดคือข้อ 3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน อยู่ใน ระดับมาก (x̄ = 4.29, S.D = 0.46)

3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D = 0.53) ข้อที่มีค่าสูงสุดโดยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ข้อ 19 โรงเรียนมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.91 S.D = 0.28) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 2 มีการวิเคราะห์และวางระบบบริหารโครงการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.57, S.D = 0.50)

4. ด้านผลผลิต ตามระดับความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x̄ = 4.60, S.D = 0.52) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 22 การจัดสถานที่และอุปกรณ์การออกกําลังกายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.74, S.D = 0.44) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อ 3 การให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.37, S.D = 0.49)

5. ด้านผลผลิต ตามระดับความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับความ พึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.61, S.D = 0.47) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 10 การจัดสถานที่และอุปกรณ์การออกกําลังกายพร้อมใช้งานและเพียงพอ ( x̄= 4.90, S.D = 0.31) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อ 7 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการป้องกันอุบัติเหตุในและนอกโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.79 , S.D = 0.62)

6. ด้านผลผลิต ตามระดับความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67, S.D = 0.47) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 5 มีการให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การทดสอบสายตา การแก้ไขปัญหาด้นสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.97, S.D = 0.17) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อ 1 โรงเรียนมีนโยบายของโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, S.D = 0.75)

7. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชานิคม 4 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64 , S.D = 0.45) รองลงมา คือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.63 , S.D = 0.49) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D = 0.53) เมื่อพิจารณาการประเมินทั้ง 4 ด้านตามตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

โพสต์โดย Piyathida khodcharin : [3 พ.ค. 2565 เวลา 20:19 น.]
อ่าน [605] ไอพี : 171.6.250.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,337 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 9,887 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 154,172 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด

เปิดอ่าน 15,945 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เปิดอ่าน 28,197 ครั้ง
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9

เปิดอ่าน 17,592 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 1,819 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 11,593 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 9,819 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 28,195 ครั้ง
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)
การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 13,643 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่

เปิดอ่าน 7,134 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 19,224 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"

เปิดอ่าน 5,900 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่

เปิดอ่าน 16,465 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,135 ครั้ง
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 22,844 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

เปิดอ่าน 34,028 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 17,952 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 23,484 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ