ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาตัวแทนความคิดและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แอปพลิเคชัน iStyle Science Note

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแทนความคิด ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แอปพลิเคชัน iStyle Science Note กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1) แอปพลิเคชัน iStyle Science Note 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดตัวแทนความคิด มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33-0.72 มีค่าอำนาจจำแนก 0.24 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.75 2) แบบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.41-0.75 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.73 ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละในการจัดกลุ่มตัวแทนความคิด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับตัวแทนความคิดตามแนวคิดของ Dikmenli Musa (2010) ในการจัดกลุ่มความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตามระดับความเข้าใจ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Westbrook & Marek อ้างถึงใน Mungsing, 1993)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวแทนความคิดของนักเรียนในมโนมติย่อย เรื่อง ทฤษฎีเซลล์ ก่อนเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพจัดอยู่ในระดับที่ 2 คือ การวาดภาพที่ไม่มีความเข้าใจ หลังเรียนผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพจัดอยู่ในระดับที่ 4 คือ การวาดภาพที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ มโนมติย่อย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานเของเซลล์ ก่อนเรียนผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพจัดอยู่ในระดับที่ 2 คือ การวาดภาพที่ไม่มีความเข้าใจ หลังเรียนผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพจัดอยู่ในระดับที่ 3 คือ การวาดภาพที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในมโนมติย่อย เรื่อง ทฤษฎีเซลล์ ก่อนเรียนพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน แต่ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ในระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ มโนมติย่อย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ ก่อนเรียนพบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน หลังจากการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงมโนมติที่อยู่ระดับความเข้าใจมโนมติที่สมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาเรื่อง ตัวแทนความคิดและความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1) นักเรียนมีตัวแทนความคิด เรื่อง เซลล์ ข้อที่ 1 ส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพอยู่ในระดับที่ 3 โดยเป็นการวาดภาพที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Drawings with Misconceptions) คิดเป็นร้อยละ 42.30 ข้อที่ 2 ส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพอยู่ในระดับที่ 3 โดยเป็นการวาดภาพที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Drawings with Misconceptions) คิดเป็นร้อยละ 57.70 ข้อที่ 3 ส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพอยู่ในระดับที่ 4 โดยเป็นการวาดภาพที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial Drawings) คิดเป็นร้อยละ 57.70 ข้อที่ 4 ส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพอยู่ในระดับที่ 3 โดยเป็นการวาดภาพที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Drawings with Misconceptions) คิดเป็นร้อยละ 84.61 และข้อที่ 5 โดยส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจจากการวาดภาพอยู่ในระดับที่ 4 การวาดภาพที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial Drawings) คิดเป็นร้อยละ 84.61 โดยภาพรวมแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกมีตัวแทนความคิด เรื่อง เซลล์ จัดอยู่ในระดับที่ 3 โดยเป็นการวาดภาพที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รองลงมาคือระดับที่ 4 การวาดภาพที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์

2) นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติ เรื่อง เซลล์ ข้อที่ 1 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 52 และ 48 ตามลำดับ ข้อที่ 2 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 60และ36 ตามลำดับ ข้อที่ 3 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (partial คิดเป็นร้อยละ 48 และ44 ตามลำดับ ข้อที่ 4 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน เท่ากันกับระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 40 ข้อที่ 5 ผู้เรียนทั้งหมดมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อที่ 6 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 36และ 32 ตามลำดับ ข้อที่ 7 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 56 และ 28 ตามลำดับ ข้อที่ 8 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 76 และ 12 ตามลำดับ ข้อที่ 9 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือ ระดับความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64 และ28 ตามลำดับ และข้อที่ 10 โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเท่ากันกับระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยภาพรวมแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกมีความเข้าใจมโนมติ เรื่อง เซลล์ จัดอยู่ในระดับความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน รองลงมาคือความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน

โพสต์โดย อุ้ม : [19 พ.ค. 2565 เวลา 19:51 น.]
อ่าน [870] ไอพี : 171.101.97.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,137 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 36,666 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 12,394 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม

เปิดอ่าน 13,938 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 15,828 ครั้ง
พระอุมา
พระอุมา

เปิดอ่าน 11,599 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 36,308 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 16,140 ครั้ง
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์

เปิดอ่าน 2,807 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 14,718 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 27,902 ครั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 70,753 ครั้ง
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์

เปิดอ่าน 147,960 ครั้ง
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior
พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

เปิดอ่าน 15,755 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 14,009 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 23,773 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
เปิดอ่าน 13,386 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
เปิดอ่าน 43,009 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
เปิดอ่าน 17,296 ครั้ง
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ