ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านบึงลัด

ชื่อผลงาน รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านบึงลัด

ผู้ประเมิน จารุวรรณ วงศ์มหัทธนะ

ปีประเมิน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านบึงลัด ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมาย โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรม โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการนิเทศติดตาม และประเมินผล โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด เกี่ยวกับ 4.1) ความรู้ ความเข้าใจ ถึงความปลอดภัยภายในและภายนอกลถานศึกษาของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลัด 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด 4.3) ความพึงพอใจของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านบึงลัด กลุ่มตัวชี้วัด ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 123 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน เลือกเฉพาะครูผู้สอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 73 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excell ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า การดำเนินการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.77 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 1 แนวคิดของโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และข้อ 12 ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ( = 4.77, S.D. = .42) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 13 วัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย มีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( = 4.00, S.D. = .78)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า การดำเนินการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 – 4.92 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 14 แนวคิดของโครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ( = 4.92, S.D. = .27) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 10 นำงบประมาณไปใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 3.92, S.D. = .47)

3. ด้านกระบวนการ พบว่า การดำเนินการโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 – 4.85 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 1 มีการวางแผนนโยบายของโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน และ ข้อ 11 การจัดกิจกรรมของโครงการ มีความหลากหลาย และน่าสนใจ ( = 4.85, S.D. = .36) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 7 มีการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน ขั้นตอน และระยะเวลา ( = 3.92, S.D. = .62)

4. ด้านผลผลิต

4.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.44, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 – 4.93 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 16 จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ซักซ้อมดับเพลิง อบรมนักเรียนจมน้ำ เป็นต้น ( = 4.93, S.D. = .33) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 4 เสริมทักษะและการประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทีม กู้ชีพ – กู้ภัย ( = 3.95, S.D. = .81)

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.44, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95 – 4.93 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 16 จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ซักซ้อมดับเพลิง อบรมนักเรียนจมน้ำ เป็นต้น ( = 4.93, S.D. = .33) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 4 เสริมทักษะและการประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทีม กู้ชีพ – กู้ภัย ( = 3.95, S.D. = .81)

4.3 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 – 4.85 ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 12 จัดทำแนวทางการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน ( = 4.85, S.D. = .36) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 11 ขยะโดยยึดหลัก 3 R ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ( = 3.92, S.D. = .62)

5. ผลการประเมินตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน พบว่า การดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านบึงลัด ตามตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า ( = 4.57, S.D. = .54) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดด้านบริบท ( = 4.52, S.D. = .70) และเมื่อพิจารณาการประเมินทั้ง 4 ด้าน ทั้ง 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = .58 )

โพสต์โดย จา : [23 พ.ค. 2565 เวลา 05:58 น.]
อ่าน [501] ไอพี : 1.10.146.35
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 4,099 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?

เปิดอ่าน 13,029 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 22,062 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 9,418 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”

เปิดอ่าน 17,619 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 21,568 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 114,576 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 56,798 ครั้ง
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ
ความแตกต่างของการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับการวิจัยเชิงวิชาการ

เปิดอ่าน 11,343 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 13,547 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 36,531 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 31,245 ครั้ง
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 60,357 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 9,373 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว

เปิดอ่าน 19,185 ครั้ง
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
เปิดอ่าน 16,275 ครั้ง
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย
สิ่งของเสริมมงคลและตัวอย่างการแก้ไขฮวงจุ้ย
เปิดอ่าน 7,652 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
เปิดอ่าน 13,346 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เปิดอ่าน 18,899 ครั้ง
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ