ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านควนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์การประเมิน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง การประเมินใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนสูง จำนวน 7 คน ครูโรงเรียนบ้านควนสูง จำนวน 8 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านควนสูง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 56 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านควนสูง จำนวน 56 คน ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 127 คน โดยใช้โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เคร็ซซี่และมอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งรายด้านและภาพรวม

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน บ้านควนสูง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความสอดคล้องของนโยบายต้นสังกัดกับโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ส่วนความจำเป็นต้องการในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความเพียงพอของงบประมาณและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความพร้อมของระบบการบริหารจัดการ ส่วนความพร้อมของหน่วยงานที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูในภาพรวมอยู่ในระตับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าขั้นการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือขั้นการปฏิบัติตามแผน ส่วนขั้นปรับปรุงและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสูง มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต ตัวชี้วัด คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากตามคุณธรรม จริยธรรม 4 ด้านตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการมีวินัย ส่วนด้านมีจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ข้ออื่น ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.2 ผลการประเมินต้านผลผลิต ตัวชี้วัด การแสดงออกโดยการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม 4 ด้านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมีจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความสุจริต ส่วนด้านความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ซึ่งผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ตัวชี้วัด การนำคุณธรรม จริยธรรม ที่นักเรียนได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการมีวินัย ส่วนด้านมีจิตอาสา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ข้ออื่น ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

โพสต์โดย เอ๋ : [23 พ.ค. 2565 เวลา 12:50 น.]
อ่าน [872] ไอพี : 125.26.23.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,080 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

เปิดอ่าน 17,303 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 208,545 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 70,671 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 20,219 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 15,074 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 16,879 ครั้ง
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ

เปิดอ่าน 13,908 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

เปิดอ่าน 20,714 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา

เปิดอ่าน 12,454 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 10,640 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 9,056 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 9,351 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 10,522 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 26,694 ครั้ง
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก
แนวคิดในการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 18,089 ครั้ง
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!
5 สุดยอดผักผลไม้ กินแล้วไม่แก่!
เปิดอ่าน 1,229,586 ครั้ง
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย
เปิดอ่าน 32,100 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
วิธีแก้ปัญหาเสื้อผ้าเหม็นอับ
เปิดอ่าน 15,951 ครั้ง
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เรียนคณิต ใครว่ายาก
เปิดอ่าน 16,496 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ