ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน ประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

ผลการประเมินโครงการด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.48 , S.D.=0.73 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.83 , S.D.=0.37 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.25 , S.D.=0.83 )

ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.02 , S.D.=0.60 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการนักเรียน ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.67 , S.D.=0.47 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄= 3.42 , S.D.=0.76 )

ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

การวางแผนดำเนินงาน (Plan) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.65 , S.D.=0.47 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสม และรายการที่ 4 สถานศึกษาได้จัดระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.75 , S.D.=0.43 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการบุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.50 , S.D.=0.50 )

การดำเนินการตามแผน (Do) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.53 , S.D.=0.51 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการผู้บริหารสถานศึกษาให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.83 , S.D.=0.37 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.08 , S.D.=0.64 )

การตรวจสอบและประเมินผล (Check) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.51 , S.D.=0.46 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษาจัดให้มีการทดสอบผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.92 , S.D.=0.28 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.00 , S.D.=0.58 )

การปรับปรุงและพัฒนา (Act) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.67 , S.D.=0.48 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานการผลประเมินตนเอง (SAR) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.83 , S.D.=0.37 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ในผลการประเมินเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การประเมินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.50 , S.D.=0.65 )

ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.60 , S.D.=0.60 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษาได้เสนอร่างมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตรวจสอบ และบันทึกการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนนำไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.89 , S.D.=0.31 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.38 , S.D.=0.71 )

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.56 , S.D.=0.67 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.80 , S.D.=0.49 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา (SWOT Analysis) อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.35 , S.D.=0.81 )

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.52 , S.D.=0.70 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.78 , S.D.=0.50 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.31 , S.D.=0.80)

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.56 , S.D.=0.70 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการสรุปและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.68 , S.D.=0.59) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.31 , S.D.=0.80 )

การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.54 , S.D.=0.70 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.79 , S.D.=0.55 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษามีการรายงานและนำาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.34 , S.D.=0.84 )

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.74 , S.D.=0.54 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.82 , S.D.=0.48 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.61 , S.D.=0.66)

การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.81 , S.D.=0.43 ) รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรายการสถานศึกษามีข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.89 , S.D.=0.31 ) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือรายการสถานศึกษานำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.71 , S.D.=0.57 )

โพสต์โดย ครูแอน : [28 พ.ค. 2565 เวลา 15:31 น.]
อ่าน [723] ไอพี : 223.205.219.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,752 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 2,136 ครั้ง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง
วัยทำงาน มีภาวะอ้วน แนะหลัก "3อ 2ส 1ฟ 1น" ลดเสี่ยง

เปิดอ่าน 23,107 ครั้ง
กำเนิดดวงดาว
กำเนิดดวงดาว

เปิดอ่าน 38,269 ครั้ง
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เปิดอ่าน 28,128 ครั้ง
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ

เปิดอ่าน 10,945 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 13,692 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 11,500 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 14,870 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด

เปิดอ่าน 11,405 ครั้ง
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน

เปิดอ่าน 6,886 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 11,514 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 13,694 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 17,662 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ

เปิดอ่าน 18,244 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 23,581 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata
เปิดอ่าน 19,648 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
เปิดอ่าน 13,034 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
เปิดอ่าน 18,450 ครั้ง
ประโยชน์ของมะระ
ประโยชน์ของมะระ
เปิดอ่าน 22,368 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ