ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 - 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 - 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผู้รายงาน สวรรค์ สมสาย

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียน

บ้านคลอง 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน ใน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ (Context) เกี่ยวกับความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ สภาวะแวดล้อมของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายโรงเรียน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ

ของบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ - อุปกรณ์และระยะเวลา

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process) เกี่ยวกับการบริหารโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อยและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product) ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ

4.1 การปรับปรุงพัฒนาสถานีการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกนิสัยของผู้เรียนให้สอดคล้องตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลของการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สานฝันยุวเกษตรกร

4.4 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 - 2563 จำนวน 48 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลอง 1 จำนวน 1 คน ครูโรงเรียนบ้านคลอง 1 จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลอง 1 จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 15 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ โดยใช้การคำนวณค่า IOC วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ โดยใช้การคำนวณค่า ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน

1. ด้านบริบทของโครงการ (Context) ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์สภาวะแวดล้อมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา

2562 – 2563 กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียนบ้านคลอง 1 สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input) ความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา

2562 – 2563 ในภาพรวมมีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร ของโรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563

ครั้งที่ 1 ในภาพรวม การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

ครั้งที่ 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

ครั้งที่ 3 ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด

เปรียบเทียบการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ครั้ง การปฏิบัติงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร ของโรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านกระบวนการดำเนินงานพบว่า มีการพัฒนาสูงขึ้นทุกรายการ

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)

4.1 การปรับปรุงพัฒนาสถานีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร ของโรงเรียนบ้านคลอง 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563 มีสถานีการเรียนรู้ 15 สถานี ในภาพรวมผู้บริหารมีความคิดเห็นว่ามีผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับผลการประเมินมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานีที่ 10 สถานีสหกรณ์และการออมทรัพย์ สถานีที่ 2 สถานีปลูกพืชผักสวนครัว สถานีที่ 9 สถานีแปรรูปอาหาร

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกนิสัยของผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 21 กิจกรรม ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับผลการประเมินมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กิจกรรมที่ 19 การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย กิจกรรมที่ 9 การทำพริกแกง กิจกรรมที่ 13 การทำมะยมเชื่อม

4.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลของการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู มีความพึงพอใจต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานฝันยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านคลอง 1 อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ผลการประเมินคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย พรสวรรค์ : [30 พ.ค. 2565 เวลา 08:39 น.]
อ่าน [745] ไอพี : 183.88.199.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,105 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 31,360 ครั้ง
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?

เปิดอ่าน 14,753 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 50,611 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 80,896 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 17,818 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 56,878 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 17,123 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 27,919 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 18,571 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 16,566 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 13,113 ครั้ง
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”
ไม่ใช่แค่ไอคิว!! สร้างเด็กไทยพันธุ์ใหม่ “เก่ง-ฉลาด-ดี” ต้อง “ฝึกทักษะสมอง EF”

เปิดอ่าน 10,219 ครั้ง
ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก

เปิดอ่าน 28,945 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 8,869 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,144 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 65,161 ครั้ง
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก

เปิดอ่าน 11,147 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 20,382 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

เปิดอ่าน 6,189 ครั้ง
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ