ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ)

ชื่อเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

(อายุ 3-4 ขวบ)

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวบุศกร ศิลาแสง

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบแผนของการศึกษาค้นคว้า เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต และแบบวัดภาคปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที รวมทั้งหมด 30 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ (IOC, E1/E2, p, r, RAI) การทดสอบที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกัน ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/82.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

1.1 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต ด้านการมองเห็น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.57/90.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

1.2 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ ชุดที่ 2 ทักษะการสังเกต ด้านการสัมผัส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

1.3 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ ชุดที่ 3 ทักษะการสังเกต ด้านการได้ยิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.17/75.00 ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

1.4 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ ชุดที่ 4 ทักษะการสังเกต ด้านการดมกลิ่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.56/76.39 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

1.5 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ ชุดที่ 5 ทักษะการสังเกต ด้านการชิมรส มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/87.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 75/75

2. เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ขวบ) เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต สำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.1 เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้าน การมองเห็น พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการมองเห็น สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้าน การสัมผัส พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.3 เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้าน การได้ยิน พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการได้ยิน สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.4 เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้าน การดมกลิ่น พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการดมกลิ่น สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.5 เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้าน การชิมรส พบว่าหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมประสาทสัมผัสมหัศจรรย์ เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต ด้านการชิมรส สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย นางสาวบุษกร ศิลาแสง : [5 มิ.ย. 2565 เวลา 18:22 น.]
อ่าน [342] ไอพี : 27.145.29.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,342 ครั้ง
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน

เปิดอ่าน 16,486 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"
เรื่องของ "ชะอม"

เปิดอ่าน 22,289 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

เปิดอ่าน 15,814 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 28,558 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 19,014 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 37,812 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 2,238 ครั้ง
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน

เปิดอ่าน 37,517 ครั้ง
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC

เปิดอ่าน 8,486 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก

เปิดอ่าน 30,357 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,807 ครั้ง
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???

เปิดอ่าน 19,113 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

เปิดอ่าน 9,219 ครั้ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง
ประกาศจัดตั้งอุทยานใหม่อีก 15 แห่ง

เปิดอ่าน 19,968 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,487 ครั้ง
12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง

เปิดอ่าน 139,037 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 19,603 ครั้ง
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว

เปิดอ่าน 9,711 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 19,891 ครั้ง
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ