ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564

นายวิภพ ไชยธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากวาง

วิทยฐานะ ชำนาญการ

บทสรุปผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านนากวางได้ดำเนินงานการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดขยะในโรงเรียน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ โดยมีครูให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแล ผู้รายงานในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านนากวางได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดขยะในโรงเรียน จึงทำการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของการรายงานครั้งนี้คือ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนากวาง จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ในการรายงาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 สำหรับสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ชุดที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และชุดที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ผลการดำเนินงาน พบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs

การลดปริมาณขยะ (Reduce) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนากวางได้ดำเนินการกิจกรรม โดยการมีการดำเนินการ เริ่มการประชุมวางแผนกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งจุดประสงค์ของการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการกับนักเรียนทั้งโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมรับประทานอาหารให้หมดจาน กิจกรรมลดขวดน้ำพลาสติก กิจกรรมลดถุงพลาสติกและโฟมในสถานศึกษา และกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้ ในแต่ละกิจกรรมจะให้นักเรียนได้มองเห็นปัญหาของการเพิ่มปริมาณของขยะ การจัดกิจกรรมจะใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม สื่อที่ใช้มีองค์ประกอบเป็นรูปภาพ สีสันสวยงาม เข้าใจง่าย เร้าความสนใจ ใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับ โดยสื่อส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น สื่อของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อที่เผยแพร่ของหน่วยงานทางการศึกษา บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมจะมีการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมตลอดเวลา ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กิจกรรมสามารถดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม เกิดความตระหนักในการลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมในการลดปริมาณขยะตลอดทุกกิจกรรม ส่งผลทำให้ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์

การใช้ซ้ำ (Reuse) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนากวางได้ดำเนินการกิจกรรมโดยเริ่มจากการประชุมวางแผนกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งจุดประสงค์ของการดำเนินการกิจกรรม ดำเนินการกิจกรรมกับนักเรียนทั้งโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเศษอาหารเป็นอาหารสัตว์ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุทั่วไป และกิจกรรมใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จได้ ในแต่ละกิจกรรม นักเรียนได้มองเห็นประโยชน์ของการใช้ซ้ำเพื่อประหยัดในการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะ การจัดกิจกรรมจะใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม โดยมีองค์ประกอบของสื่อเป็นรูปภาพ สีสันสวยงาม เข้าใจง่าย เร้าความสนใจ ใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับ สื่อส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ กิจกรรมการลดปริมาณขยะ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมจะมีการประเมินความก้าวหน้า และผลของการดำเนินกิจกรรมตลอดเวลา ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าอันจะมีส่วนในการลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียน บ้าน หรือในชุมชน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมอย่างเต็มที่ ส่งผลทำให้ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนากวางได้ดำเนินการกิจกรรม โดยการมีการดำเนินการเช่นเดียวกับ กิจกรรมการลดปริมาณขยะ และกิจกรรมการใช้ซ้ำ มีการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมการรวบรวมขยะรีไซเคิลจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่า กิจกรรมคัดแยกขยะ และกิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย/แยกทรัพยากรที่มีค่านำกลับใช้ใหม่ ในแต่ละกิจกรรมจะให้นักเรียนได้เห็นผลดีของการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการลดขยะที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม ที่มีสีสันสวยงาม เข้าใจง่าย เร้าความสนใจ ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่ายที่มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในแต่ละระดับ มีการประเมินผล ติดตามในระหว่างการดำเนินกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า คิดก่อนที่จะทิ้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียน บ้านและชุมชนของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมในการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเต็มที่ ส่งผลทำให้ผลการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

การรายงานผลการดำเนินงาน จากแบบสอบถามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมจากการใช้แบบสอบถามโดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในภาพรวม ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่าในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่า ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 โดยมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน หลังการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการตรวจสอบประเมินผลของการดำเนินงานโครงการ และผู้บริหารเห็นความสำคัญของการตรวจสอบประเมินผลของการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการดำเนินงาน (Do) มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมาเท่ากับ 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 โดยมีผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตลอดทุกกิจกรรม สถานที่มีความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนดำเนินการกิจกรรมรับประทานอาหารให้หมดจาน โรงเรียนดำเนินกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนดำเนินกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุทั่วไป โรงเรียนดำเนินกิจกรรมแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการรวบรวมขยะรีไซเคิลจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่า และโรงเรียนดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 โดยมีการวิเคราะห์บริบทโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยยเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งของโครงการ และด้านบุคลากรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างมีระบบและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 จากแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน 4 ด้านคือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ดังนี้คือ

ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารในการวางแผนเพื่อดำเนินงานของโครงการยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน ขาดความชัดเจน ทำให้ความเข้าใจร่วมกันในภาระงานที่ต้องปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน ส่งผลทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการยังคงสับสนในบางประเด็น ทำให้การดำเนินงานตามโครงการบางส่วนมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อีกทั้งเนื่องจากภาระงานในโรงเรียนที่มีมาก ทั้งงานในหน้าที่การสอน งานพิเศษต่างๆ หรืองานนโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมทำได้อย่างไม่เต็มที่เนื่องจากเวลาในการดำเนินการของกิจกรรมได้หายไป ทำให้วางแผนเพื่อกำหนดในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันยังขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในบางประเด็น ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนในทุกๆ กิจกรรมเพื่อการนำเสนอแนวทางในการทำกิจกรรมมีความชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ดำเนินกิจกรรมได้มีโอกาสในการซักถามมากขึ้น อีกทั้งยังต้องจัดทำตารางเวลาแบบบูรณาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจน โดยกำหนดให้เนื้อหาในการแลกเปลี่ยนที่กระชับ ไม่ต้องใช้เวลามากนักเพื่อให้สามารถใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนที่น้อยลง ด้านการดำเนินงาน (Do) ปัญหาอุปสรรค คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 ในแต่ละกิจกรรม มีภาระงานมาก อันได้แก่ ภาระงานการสอน ภาระงานพิเศษต่างๆ หรืองานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลทำให้การดำเนินการในแต่ละกิจกรรมดำเนินการได้ไม่เต็มที่ และจากจำนวนบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีจำกัด จึงส่งผลให้ภาระงานของแต่คนมีภาระงานในโรงเรียนมาก ส่งผลให้กระทบกับเวลาในการดำเนินการกิจกรรมที่มีจำกัด อีกทั้งในบางกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมน้อย อาจจะเนื่องจากเนื้อหากิจกรรมที่ไกลตัวและไม่น่าสนใจ อีกทั้งโรงเรียนบ้านนากวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการดำเนินงานที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมกันบูรณาการกิจกรรมในโครงการให้สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ เช่น กิจกรรมกิจกรรมการรวบรวมขยะรีไซเคิลจำหน่ายรับซื้อของเก่าสามารถนำมาบูรณาการกับกิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย/แยกทรัพยากรที่มีค่านำมาใช้ใหม่ หรือกิจกรรมลดขวดน้ำพลาสติกและกิจกรรมลดถุงพลาสติกและโฟมในโรงเรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาในการดำเนินกิจกรรม ต้องมีการการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น สร้างสรรค์กิจกรรมให้สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โดยหาแหล่งทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก เพื่อเป็นเป็นการลดภาระใช้จ่ายของงบประมาณของโรงเรียน ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ปัญหาอุปสรรค คือ การประเมินเพื่อทบทวนการดำเนินงานของโครงการยังมีน้อย การประชาสัมพันธ์ของโครงการต่อบุคคลภายนอกมีน้อย บุคคลภายนอกบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบการดำเนินงานของโรงเรียน อีกทั้งการนำผลการกำกับ ติดตาม ไปปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ยังไม่เด่นชัดมากเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มความถี่ในการประเมินเพื่อทบทวนการดำเนินงานของโครงการให้มากขึ้น มีการเพิ่มช่องทางของการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการต่อบุคคลภายนอกให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการนำผลการกำกับติดตามไปปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ปัญหาอุปสรรค คือ การจัดทำรายงานสารสนเทศ การดำเนินการโครงการบางส่วนไม่ครบถ้วน ส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนยังเข้าใจในรูปแบบของการดำเนินการในบางกิจกรรมคลาดเคลื่อน อีกทั้งโรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้บุคคลภายนอกโรงเรียนยังไม่ทราบโครงการของโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ จัดทำรายงานสารสนเทศของโครงการให้มีเนื้อหาที่มีความชัดเจน เพิ่มรายละเอียดมากขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมชัดเจน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและร่วมอภิปรา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนนำรายงานสารสนเทศของโครงการไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโครงการมากขึ้น

3. ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 จากแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามหลัก 3Rs ใน 3 ด้านคือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านกระบวนการในภาพรวม ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุทั่วไป กิจกรรมแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและกิจกรรมการรวบรวมขยะรีไซเคิลจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านผลผลิตในภาพรวม ความพึงพอใจด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเข้าร่วมของนักเรียนในกิจกรรมรับประทานอาหารให้หมดจาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุทั่วไป และกิจกรรมการรวบรวมขยะรีไซเคิลจำหน่ายร้านรับซื้อของเก่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ในระดับมาก ด้านโรงเรียนแจ้งการจัดกิจกรรมที่ท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องท่านยินดีที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านกระบวนการในภาพรวม ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 อยู่ในระดับมาก ด้านท่านมีความเห็นว่าโครงการโรงเรียนปลอดขยะเป็นโครงการที่ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ภายในชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านผลผลิตในภาพรวม ความพึงพอใจด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.30 อยู่ในระดับมาก ด้านนักเรียนมีพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าเพื่อลดการเกิดขยะที่ไม่จำเป็น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมพบว่า ความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านกระบวนการในภาพรวม ความพึงพอใจด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านผลผลิตในภาพรวม ความพึงพอใจด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อยู่ในระดับมาก ด้านนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

โพสต์โดย viporb : [16 มิ.ย. 2565 เวลา 16:57 น.]
อ่าน [589] ไอพี : 171.4.247.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

เปิดอ่าน 25,507 ครั้ง
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)

เปิดอ่าน 13,900 ครั้ง
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้
ครูจีนสุดโหด! ตบเด็กอนุบาลไม่ยั้ง โมโหตอบโจทย์เลขไม่ได้

เปิดอ่าน 16,273 ครั้ง
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 8,999 ครั้ง
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
แนะนำแอพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

เปิดอ่าน 22,479 ครั้ง
เปิดใจ "ครูตั้ง" ครูผู้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตรวจการบ้านนักเรียนอย่างละเอียด
เปิดใจ "ครูตั้ง" ครูผู้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตรวจการบ้านนักเรียนอย่างละเอียด

เปิดอ่าน 11,432 ครั้ง
จุ่มลวก (หรือลวง)
จุ่มลวก (หรือลวง)

เปิดอ่าน 18,335 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,963 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 17,889 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู

เปิดอ่าน 17,360 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 35,288 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 12,312 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 14,516 ครั้ง
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน

เปิดอ่าน 10,717 ครั้ง
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 38,113 ครั้ง
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
3 วิธีแกะกล่องพัสดุให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 23,230 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 8,727 ครั้ง
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

เปิดอ่าน 9,910 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ