ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียน

ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผู้ประเมิน นายชูเกียรติ จิรัชยาธิน

ประเภทสารนิพนธ์ ผลงานทางวิชาการ

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) โดยใช้รูปแบบในการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครู จำนวน 55 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 278 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) พบว่าในภาพรวม ผู้บริหาร และครูมีความเห็นว่า ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความสอดคล้อง หรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่องพบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต และเรื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ในภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกประเด็น

2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า ผลการประเมินปัจจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความสอดคล้อง หรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่องพบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

งานโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินปัจจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ในภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกประเด็น

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหาร และครูมีความเห็นว่า ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความสอดคล้อง หรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่องพบว่า เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีการกำหนดแผนการจัดกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รองลงมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ครูและบุคลากรได้มีการวางแผนร่วมกันก่อนการดำเนินกิจกรรม ส่วนเรื่องที่มีความเหมาะสมต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

4.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) พบว่า ในภาพรวมผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีความเห็นว่าผลการประเมินความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีความสำเร็จสูงสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสภานักเรียน รองลงมามีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

(บ้านเปิงเคลิ่ง) ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลืองานของผู้อื่นและส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ส่วนเรื่องที่มีความสำเร็จต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน กล่าวโดยสรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) พบว่า ในภาพรวม นักเรียนมีความเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละเรื่อง พบว่า เรื่องที่มีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อตกลงของโรงเรียน รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่วนเรื่องที่มีความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนพัฒนาและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ค่ายคนดีของแผ่นดินโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง

โพสต์โดย ตาชู : [17 มิ.ย. 2565 เวลา 02:19 น.]
อ่าน [561] ไอพี : 180.183.60.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,499 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 3

เปิดอ่าน 67,707 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 7,804 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 10,630 ครั้ง
ประวัติการผลิตเบียร์
ประวัติการผลิตเบียร์

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 64,671 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 19,351 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

เปิดอ่าน 10,008 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 30,331 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

เปิดอ่าน 38,946 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 16,587 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

เปิดอ่าน 11,083 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 29,448 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 15,390 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 10,109 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,675 ครั้ง
เตรียมตัวไว้! "เฟซบุ๊ก" จะให้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นวีดีโอสั้นๆได้แล้ว
เตรียมตัวไว้! "เฟซบุ๊ก" จะให้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นวีดีโอสั้นๆได้แล้ว

เปิดอ่าน 35,370 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 20,635 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 17,079 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 116,735 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ