ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การคูณเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์กว้างขวางขึ้น จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ซึ่งธรรมชาติของคณิตศาสตร์ มีดังนี้

1) คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมเนื่องจากสิ่งที่เป็นนามธรรมจะไม่มีตัวตน ดังนั้นการสื่อความหมายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จึงต้องใช้สัญลักษณ์ และการเขียนภาพหรือภาพประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นและเข้าใจตรงกัน

2) คณิตศาสตร์มีความเป็นระบบ แนวคิดต่างๆทางคณิตศาสตร์มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการกำหนดคำอนิยาม ซึ่งเป็นคำพื้นฐานที่ไม่ต้องให้ความหมาย

3) คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล เนื่องจากทฤษฎีบทเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของระบบคณิตศาสตร์และการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆจะใช้วิธีการอ้างเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา (ประสิทธิ์ ทองแจ่ม. 2553 : 100-103)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 มาตรฐาน ค 1.2 ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณหารระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

จากการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่องของการคูณเศษส่วน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน ทำแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนไม่ได้ นักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ในชั้นเรียน เรื่อง การคูณเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนคูณเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง และให้นักเรียนรู้จักวิธีคิด มีทักษะการแก้ปัญหา เพราะผู้เรียนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดังนั้นสรุปได้ว่าแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการคูณเศษส่วน ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และนำมาเรียบเรียงไว้ สาระมีความคลอบคลุมตามหลักสูตร การกำหนดบทนิยามมีความถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ และตัวอย่างให้รูปธรรมเหมาะกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ดี

ผลการเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการคูณเศษส่วน

ประเด็นที่ 1 การเรียบเรียงเนื้อหาวิชา ต้องมีความถูกต้องตรงตามหลักการ

1) การลำดับเรื่องตามโครงสร้างคณิตศาสตร์

ในแบบเรียนได้ลำดับเรื่องครบถ้วนตามโครงสร้างคณิตศาสตร์แล้ว

2) พิจารณาว่าบทนิยามครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็น

2.1) เรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนในแบบเรียนได้แสดงไว้ครบถ้วนให้ผู้เรียนได้เข้าใจตามหลักแนวคิด

2.2) เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับในแบบเรียนยังไม่ครบถ้วนตามหลักแนวคิด

(1) ในแบบเรียนไม่ได้ใช้คำว่า “เท่าของ”ในการอธิบาย และ ในแบบเรียนมีการใช้สมบัติการสลับที่การคูณให้เห็นแต่ในแนวคิดและบทนิยามไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสลับที่การคูณแต่มีการกล่าวถึงการสลับที่การคูณ

(2) ในแบบเรียนจะไม่พิจารณากรณี 0 สำหรับกรณี 0 × 4/5 = □ จะพบว่า ไม่สามารถอธิบายตามนัยเดิมได้

ในขณะที่สามารถอธิบายได้ว่า 4/5 × 0 = 0/5 + 0/5 + 0/5 + 0/5 = (4×0)/5 = 0/5 = 0

แสดงว่า ถ้ายอมรับสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณเป็นสัจพจน์ จะได้ว่า

0 × 4/5 = 4/5 × 0 = 0

2.3) เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนในแบบเรียนได้แสดงไว้ครบถ้วนให้ผู้เรียนได้เข้าใจตามหลักแนวคิด

ประเด็นที่ 2 เนื้อหาสาระและตัวอย่างที่แสดงไว้ในหนังสือเรียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย

1) พิจารณาบทนิยาม

จากการวิเคราะห์ประเด็นที่ 1 ทำให้เห็นว่า บทนิยามเรื่องการคูณเศษส่วนมีความหมายที่ไม่ครบถ้วนตามหลักแนวคิดเรื่องการคูณเศษส่วน จึงไม่สามารถทำให้เข้าใจในเรื่องการคูณเศษส่วนได้ดี

2) พิจารณาตัวอย่าง

2.1) ในส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วน ได้แสดงตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและทำให้นักเรียนหาผลลัพธ์และแสดงวิธีทำตามบทนิยามที่กล่าวไว้

2.2) ในส่วนของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับยังแสดงตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องตามหลักแนวคิด

ประเด็นที่ 3 เนื้อหามีความยากง่ายพอเหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน

ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 15101) เรื่องการคูณเศษส่วน สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ คือ

1) หาผลคูณของจำนวนนับกับเศษส่วน

ในวัตถุประสงค์ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนนับกับเศษส่วนได้ ซึ่งในแบบเรียนได้แสดงตัวอย่างความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน

2) หาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ

ในวัตถุประสงค์ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับได้ ซึ่งในแบบเรียนได้แสดงตัวอย่างความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน แต่ยังอธิบายกรณี 0

สำหรับกรณี 0 × 4/5 = □ ไม่ครบถ้วน

3) หาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วน

ในวัตถุประสงค์ ต้องการให้ผู้เรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้ ซึ่งในแบบเรียนได้แสดงตัวอย่างความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน

ประเด็นที่ 4 การเรียบเรียงเนื้อหาควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอน

พิจารณาการลำดับโครงสร้างของเรื่องการคูณเศษส่วนในแบบเรียนลำดับโครสร้างของการคูณเศษส่วนได้ดีแล้ว

ประเด็นที่ 5 สำนวนภาษาที่ใช้จะต้องตรงตามหลักการใช้ภาษาที่ดี

การใช้คำให้เหมาะสม การใช้คำในภาษาไทยใช้ต่างกันตามความเหมาะสม ประกอบด้วยเสียงและความหมาย การรู้จักเลือกคำมาใช้ให้ถูกต้องควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

1) การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายของคำที่จะกล่าวถึง

2) การใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ ไวยากรณ์ หมายถึง หลักว่าด้วยรูป และระเบียบวิธีการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

3) การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง การเขียนสะกดคำเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าเขียนสะกดบกพร่องหรือผิด ความหมายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้

ผลการพิจารณา

ในแบบเรียน ได้ใช้คำเหมาะสม มีการใช้คำถูกต้องตามความหมาย มีการใช้คำถูกต้องตามไวยากรณ์ และการเขียนสะกดการันต์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ

ผลการเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการคูณเศษส่วนกับผลการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน

1. แบบฝึกหัด เรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วน

ปัญหาทางทฤษฎี

พบว่านักเรียนใช้สมบัติการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนได้ถูกต้องตามหลักแนวคิด จึงทำให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจตรงตามหลักแนวคิดแล้ว

ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน

นักเรียนจะมีปัญหาเรื่องการทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เช่น การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ และการทำให้อยู่ในรูปของจำนวนนับ

2. แบบฝึกหัด เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

ปัญหาทางทฤษฎี

พบว่านักเรียนใช้สมบัติการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้ถูกต้องตามหลักแนวคิด จึงทำให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจตรงตามหลักแนวคิดแล้ว

ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน

จากการพิจารณานักเรียนมักนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วน และมีปัญหาเรื่องการทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เช่น การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ และการทำให้อยู่ในรูปของจำนวนนับ

3. แบบฝึกหัด เรื่องการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

ปัญหาทางทฤษฎี

พบว่านักเรียนใช้สมบัติการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนได้ถูกต้องตามหลักแนวคิด จึงทำให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจตรงตามหลักแนวคิดแล้ว

ปัญหาทางด้านการเรียนการสอน

จากการพิจารณานักเรียนมักมีปัญหาเรื่องการทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เช่น การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ การทำเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ และการทำให้อยู่ในรูปของจำนวนนับ

โพสต์โดย นางสาวพรสวรรค์ โลจันตี : [23 มิ.ย. 2565 เวลา 21:42 น.]
อ่าน [1100] ไอพี : 171.4.226.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 211,398 ครั้ง
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2558

เปิดอ่าน 228,991 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 27,589 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 14,027 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 8,963 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 8,949 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 59,428 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

เปิดอ่าน 18,182 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 17,441 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

เปิดอ่าน 19,238 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 35,066 ครั้ง
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี

เปิดอ่าน 21,764 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

เปิดอ่าน 32,270 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 12,180 ครั้ง
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร
รับประทาน "ไก่พื้นเมือง" ดีต่อสุขภาพอย่างไร

เปิดอ่าน 11,591 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 8,829 ครั้ง
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
เปิดอ่าน 22,461 ครั้ง
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
วัคซีนที่ผู้ใหญ่ควรฉีด
เปิดอ่าน 95,227 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
เปิดอ่าน 83,381 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
เปิดอ่าน 18,798 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ