ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงา

นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต 2)ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบ ด้วย 1) ครู จำนวน 4 คน, 2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 21 คน3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อบริบทของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญิการาม ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ ชุดที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลผลิตของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLTV ของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จำนวน 9 ข้อ ตอนที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 5 แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จำนวน 6 ข้อ ตอนที่ 3 คุณภาพนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมิน พบว่า

1. บริบทของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.12

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13

4. ผลผลิตของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

4.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLTV ของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ DLTV ของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17

4.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16

5. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีดังนี้

5.1 คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.25

5.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21

5.3 คุณภาพนักเรียน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่า 2.80 และอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

โพสต์โดย ชัย : [26 มิ.ย. 2565 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [540] ไอพี : 1.46.132.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,622 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 14,589 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,358 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 19,345 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

เปิดอ่าน 57,524 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

เปิดอ่าน 10,682 ครั้ง
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก
วิธีถนอม Handy drive สุดรัก

เปิดอ่าน 49,898 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม

เปิดอ่าน 10,898 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า

เปิดอ่าน 20,397 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 13,044 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 17,787 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 16,241 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 19,142 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของ ¶
ประวัติศาสตร์ของ ¶

เปิดอ่าน 13,170 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 47,809 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 50,991 ครั้ง
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
เปิดอ่าน 38 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
เปิดอ่าน 40,355 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
เปิดอ่าน 27,081 ครั้ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เปิดอ่าน 7,475 ครั้ง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง
10 วิธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ