ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ชื่อผู้รายงาน เภารัมย์ภา อาสา

ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2562 - 2563

รายงานการประเมินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครู จำนวน 39 นักเรียน จำนวน 684 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 684 คน รวมจำนวน 1,420 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครู จำนวน 39 คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 378 คน รวมจำนวน 452 คน กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ครูประจำชั้น ชั้นละ 1 คน รวมจำนวน 15 คน และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนชุมชน จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา จำนวน 1 คน ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน จำนวน 4 คน ครูหัวหน้าระดับ จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นละ 1 คน จำนวน 5 คน รวม 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ คู่มือการสนทนากลุ่ม จำนวน 2 ฉบับ จำนวน และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ ระยะเวลาในการประเมินโครงการ คือ ปีการศึกษา 2562 ประเมินบริบทของโครงการและประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ปีการศึกษา 2563 ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า โครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เนื่องจากในชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการนี้มีจุดเด่นตรงที่การประสานความร่วมมือดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่ายร่วมประเมินผลงานและชื่นชมการดำเนินงาน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ในกิจกรรมสร้างสรรค์ควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักเรียนเนื่องจากในชุมชนมีนักกีฬาทีมชาติที่สามารถเชิญมาเป็นวิทยากรได้ เช่น สโมสรระยอง FC อดีตนักกีฬาทีมชาติรักบี้ฟุตบอล และควรประสานกับหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม เนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่า ครูเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนจึงควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและให้ครูดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ

3.1 ด้านกระบวนการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารโครงการแต่ละด้าน พบว่า ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผน การดำเนินงานตามแผน และด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก

3.2 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวนการดำเนินงานแต่ละมาตรการ พบว่า มาตรการด้านการบริหารจัดการและมาตรการ ด้านการป้องกัน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่มาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา และมาตรการด้านการเฝ้าระวัง อยู่ในระดับมาก

3.3 ด้านกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณากระบวนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอยู่ในระดับมาก

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมการทำงานเป็นทีมของครู การสร้างขวัญกำลังใจและการกำกับติดตามของผู้บริหาร ครูมีความเห็นว่าเครือข่ายการดำเนินงาน “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนทำให้นักเรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเช่นกีฬารักบี้ฟุตบอล นักเรียนได้เรียนรู้เพียงไม่นานก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จัดโดยสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย นักเรียนชื่นชอบกิจกรรมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องจากได้เรียนรู้กับนักกีฬาระดับทีมชาติ และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพระอาจารย์วิทยากรใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ สนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ทุกปี

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

4.1 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม จากการสัมภาษณ์ พบว่า แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมีประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จเนื่องจากการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน โดยเฉพาะสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ที่ได้ร่วมกันค้นหา ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์มีความหลากหลายและวิทยากรที่มาให้ความรู้มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน ควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังสถานศึกษาอื่น

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบ้าน วัดและโรงเรียนในการส่งเสริมทักษะชีวิตและการป้องกันยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทำให้นักเรียน มีทักษะชีวิตและรู้เท่าทันยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ “บวร” ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

1) ผลงานระดับชาติของบุคลากร คือ ผู้บริหารและครู จำนวน 3 คน ได้รับโล่เกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น9) เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 ผู้บริหารได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด พ.ศ.2563 และรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

2) ผลงานระดับชาติของโรงเรียน คือ โล่เกียรติคุณ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 5) ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2563 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) สถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

3) ผลงานของนักเรียน คือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ประเภทโรงเรียนรุ่นอายุ 14 ปีชายและรุ่นอายุ 16 ปีชาย ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ณ จังหวัดจันทบุรี

โพสต์โดย Dr.Phaorampa : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [545] ไอพี : 125.26.138.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,206 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่

เปิดอ่าน 19,593 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

เปิดอ่าน 21,726 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 84,881 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 15,004 ครั้ง
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้

เปิดอ่าน 8,762 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 10,934 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 28,702 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

เปิดอ่าน 14,267 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 78,431 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 708 ครั้ง
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า

เปิดอ่าน 9,945 ครั้ง
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..

เปิดอ่าน 47,647 ครั้ง
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

เปิดอ่าน 17,371 ครั้ง
จิตรกรรมและศาสนา
จิตรกรรมและศาสนา

เปิดอ่าน 10,923 ครั้ง
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"

เปิดอ่าน 21,192 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
เปิดอ่าน 31,578 ครั้ง
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
เปิดอ่าน 27,095 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
เปิดอ่าน 16,285 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ