ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความมีวินัย

ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุรีรัตน์ กองขันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความมีวินัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2564

โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวน 4,231 คน ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,058 คน ผู้ปกครองจำนวน 2,058 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 842 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 374 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 374 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 14 คน และ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 80 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ และแบบวัดพฤติกรรม จำนวน 4 ฉบับ รวมจำนวน 14 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติอ้างอิงใช้ t-Test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้ในการหาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟ่า หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใช้สูตร

ของครอนบาร์ค

ผลการประเมินโดยสรุป มีดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ระดับความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

1.2 ระดับความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2.2 ระดับความเหมาะสมของการบริหารจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า กิจกรรมที่ดำเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3.2 ร้อยละของการติดตามโครงการ พบว่า การติดตามโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมากที่สุด

4.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมากที่สุด

4.3 นักเรียนมีความเสียสละ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความเสียสละเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมากที่สุด

4.4 นักเรียนมีความมีวินัย พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีวินัยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในระดับมากที่สุด

4.5 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.7 ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมินในระดับมาก

4.8 ระดับความพึงพอใจของครู พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. จากผลการประเมิน ประเด็นปัจจัยนำเข้าตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ และมีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง ผู้บริหารจึงควรจัดสรรงบประมาณ สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการจัดสรรและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการอย่างเพียงพอและกระจายให้ทั่วถึง และควรวางแผนดำเนินการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดการแผนการดำเนินงาน มีการติดตามผล วัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. จากผลการประเมิน ประเด็นผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของครู ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารควรวางแผนการดำเนินโครงการอย่างรัดกุม ทำความเข้าใจ ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการให้กับครูที่จะต้องดำเนินกิจกรรมในโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้บริหารและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและดำเนินกิจกรรม

โพสต์โดย Sureerat_K : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [704] ไอพี : 101.109.232.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,189 ครั้ง
ลายมือผู้มีบารมี
ลายมือผู้มีบารมี

เปิดอ่าน 9,218 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 2,418 ครั้ง
พิกเซล (Pixel)
พิกเซล (Pixel)

เปิดอ่าน 42,852 ครั้ง
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เปิดอ่าน 29,301 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 23,932 ครั้ง
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ

เปิดอ่าน 22,190 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 9,575 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 13,709 ครั้ง
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"
ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

เปิดอ่าน 440,912 ครั้ง
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 22,562 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 19,251 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 13,574 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 103,393 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 10,374 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 13,750 ครั้ง
ทำไมไข่เยี่ยวม้าจึงมีสีดำ
ทำไมไข่เยี่ยวม้าจึงมีสีดำ
เปิดอ่าน 18,529 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
เปิดอ่าน 29,434 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
เปิดอ่าน 19,554 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
เปิดอ่าน 15,413 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ