ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดเกมการศึกษา ฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางสุภาพร คำประสาร

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองพอกวิทยายน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ในสภาวะปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นในรูปแบบ on hand ส่งผลให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม ซึ่งนักเรียนได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือ – นิ้วมือ จากการทำใบงาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากการระบายสีภาพและวาดภาพตามจินตนาการ ครูจึงมีแนวคิดที่อยากจะให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และมีความสุขจากการทำกิจกรรมนั้นด้วย กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยได้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิด การสังเกต เปรียบเทียบ การแก้ปัญหา ทำอย่างไรนักเรียนจะมีเกมการศึกษาไปเล่นที่บ้านได้ทุกคน จะให้จัดซื้อเกมการศึกษาแบบสำเร็จรูปให้กับเด็กทุกคน คงจะใช้งบประมาณสูง ดังนั้นครูจึงศึกษาเกมการศึกษาที่สามารถนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาทำได้ ครูสังเกตจากในช่วงระหว่างที่นักเรียนได้มาเรียนในรูปแบบ on site นักเรียนจะต้องนำขวดน้ำดื่ม มาดื่มเองที่โรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จะทิ้งขวดน้ำหลังดื่มน้ำหมด โดยไม่ได้เก็บขวดไว้ หรือบางครั้งก็วางขวดน้ำทิ้งไว้ ทำให้เกิดขยะสะสมมาก ครูจึงมีแนวคิดที่อยากจะนำสิ่งที่นักเรียนใช้อยู่ทุกวันและไม่เห็นคุณค่า นำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำฝาขวดพลาสติก มาผลิตชุดเกมการศึกษา ที่มีความหลากหลายโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันเก็บฝาขวดพลาสติกที่เหลือใช้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเกิดความสนุกสนาน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมคิดรูปแบบการเรียนรู้และนำมาเล่นอิสระ และสามารถนำไปเล่นที่บ้านได้

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้​​

2. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำสิ่งที่เหลือใช้ เช่น ฝาขวดพลาสติกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่าง ​

​​- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน จำนวน 18 คน

​​

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 18 คน ร้อยละ 90 มี ความสามารถในการคิดรวบยอด

- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการนำฝาขวดพลาสติกเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 90 เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมอย่างมีความสุข

- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 90 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย

​​2. เชิงคุณภาพ

​​​- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้น

​​​- เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 รู้จักการนำฝาขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

​​​- เด็กปฐมวัยเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขขณะทำกิจกรรม

​​​- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเต็มศักยภาพ

ผลการดำเนินงาน

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดเกมการศึกษา ฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์ นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมเก็บฝาขวดพลาสติก มาให้ครูทำสื่อการเรียนรู้ผ่านการเล่น จำนวน 10 ชิ้น ดังต่อไปนี้

1. ชุดวงล้อกลุ่มสี​​​​​ 6. ชุดจำแนกประเภท

2. ชุดเรียงลำดับเล็ก-ใหญ่ , ใหญ่ -เล็ก​​ 7. ชุดเรียนรู้รูปทรง

3. ชุดเรียนรู้ A – Z​​​ 8. ชุดจำนวนนับ

4. ชุดนาฬิกาแสนสนุก​​​ ​ 9. ชุดตัวเลข 1 - 10

5. ชุดสนุกกับพยัญชนะไทย​​​​ 10. ชุดต่อเติมภาพตามจินตนาการ

ผลสัมฤทธิ์

1.จากการเล่นนักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนุกสนานขณะเล่น มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาการคิด มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้าน และชุมชน

2. เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หลังทำกิจกรรมสูงขึ้น

3. เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา จากการเรียนรู้ผ่านการเล่นสื่อเกมการศึกษาฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์สูงขึ้น

4. เด็กปฐมวัยระดับอนุบาลปีที่ 3 มีจิตสำนึกในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น

5. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อสื่อ นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดเกมการศึกษา ฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยในเกณฑ์ระดับมากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ จากสื่อนวัตกรรมชุดเกมการศึกษา ฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมดุลเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จากการร่วมกิจกรรม

3. เด็กปฐมวัยรู้จักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่อง การนับแสดงจำนวน การจัดกลุ่มสี การเรียงลำดับ การจับคู่ การเปรียบเทียบ

4. เด็กปฐมวัยเกิดความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข สนใจและกระตือรือร้นในกิจกรรม จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

5. เด็กปฐมวัยเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมจากฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์

6. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม

7. เด็กปฐมวัยโรงเรียนหนองพอกวิทยายน รู้คุณค่าของฝาขวดพลาสติกและนำกลับมาใช้ประโยชน์

8. ครูได้พัฒนาตนเองในการออกแบบสื่อชุดเกมการศึกษาฝาขวดพลาสติกสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

โพสต์โดย ปลา : [27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:59 น.]
อ่าน [1316] ไอพี : 49.230.187.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,458 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 16,302 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 23,307 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 13,675 ครั้ง
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 14,452 ครั้ง
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม
ฟื้นฟูอารมณ์ดีๆ ด้วยของกินสีส้ม

เปิดอ่าน 15,018 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 34,785 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 47,343 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 11,899 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 26,350 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 29,421 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 9,256 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 12,676 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 52,858 ครั้ง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

เปิดอ่าน 29,830 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 60,883 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เพลงประจำอาเซียน (ASEAN SONG)
เปิดอ่าน 14,527 ครั้ง
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
สวนในบ้านสไตล์รีสอร์ตธรรมชาติ
เปิดอ่าน 20,512 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา
เปิดอ่าน 11,068 ครั้ง
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นรา
เปิดอ่าน 12,045 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ