ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ชื่อผู้วิจัย : นายศักดา ใจตรง

ปีที่ศึกษา : 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 3) ทดลองใช้ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพเชิงระบบของโรงเรียนเนินขามรัฐ ประชานุเคราะห์ และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการบริหารคุณภาพ เชิงระบบของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 523 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกผล แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของประชากร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ไม่ครบทุกคน 2) สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในบางพื้นที่ และ 3) นักเรียนเข้าเรียนรู้ไม่ตรงกับ เวลาครูสอน

2. ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) จัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้หลากหลาย ช่องทางตามความพร้อมของนักเรียนและสามารถเข้าศึกษาได้ง่ายสะดวกตลอดเวลา 2) เพิ่มช่องทางในการติดต่อ ที่หลากหลาย ติดตามกำกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 3) แจ้งความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทุกระยะ4) เน้นการพัฒนาความก้าวหน้ามากกว่าการทดสอบ 5) ปรับการจัดการเรียนรู้และระยะเวลาที่ให้เหมาะสม และ 6) ผู้ปกครองช่วยกำกับติดตามกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

3. แนวทางบริหารการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ปกติ (On-Site) 2) ออนไลน์ (Online) 3) แอปพลิเคชัน (On-Demand) และ 4) แจกเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ (On-Hand)

4. ประเมินความพร้อม ได้แก่ 1) มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนออนไลน์ที่เพียงพอ กับครูทุกคน 2) ครูนำสื่อการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้จัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและหลากหลาย จำนวนครูไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อัตรากำลังที่กำหนด ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จบตรงวิชาเอกและส่วนใหญ่ มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารเทศ บูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้

5. รูปแบบฯ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบหลักที่ 1 การบริหารคุณภาพ เชิงระบบ มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1.1) ปัจจัยนำเขา (Input) 1.2) กระบวนการ (Process) 1.3) ผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ (Output or Outcome) 1.4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และ 1.5) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) องค์ประกอบหลักที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 2.1) สมาชิก (Member) 2.2) เนื้อหา (Content) 2.3) การเรียนการสอน (Instruction) 2.4) เทคโนโลยีสารเทศ (Technology) 2.5) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) และ 2.6) การวัดและประเมินผล (Assessment) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

6. ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ

1) การบริหารคุณภาพเชิงระบบตามรูปแบบฯในภาพรวมและทุกรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด

2) การเรียนการสอนตามรูปแบบฯในภาพรวมและทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

3) ผลสัมฤทธิ์การเรียนในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอยู่ในระดับเยี่ยม

7. ผลการประเมินรูปแบบฯ ความถูกต้องครอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบฯของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ดา : [29 มิ.ย. 2565 เวลา 07:08 น.]
อ่าน [1490] ไอพี : 118.172.46.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,556 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 20,853 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 85,608 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 10,892 ครั้ง
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด

เปิดอ่าน 11,916 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เปิดอ่าน 77,380 ครั้ง
กาลามสูตร
กาลามสูตร

เปิดอ่าน 48,224 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 13,177 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 23,901 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 24,704 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เปิดอ่าน 13,394 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 11,779 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 19,407 ครั้ง
ว่านหางช้าง
ว่านหางช้าง

เปิดอ่าน 37,191 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 27,909 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 12,089 ครั้ง
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
เปิดอ่าน 32,786 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
เปิดอ่าน 10,656 ครั้ง
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
เปิดอ่าน 10,578 ครั้ง
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
เปิดอ่าน 9,868 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ