ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้กำกับลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาลูกเสือสำรอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ รวมจำนวน 46 คน กรณีศึกษา การบริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 3 แห่ง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (Interview) จำนวน 3 คน 2) สร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน ตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseruship) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 514 คน 4) ประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการทำประชาวิจารณ์ (Public hearing) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวน 41 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ ผู้เรียนไม่รักษาระเบียบวินัยที่โรงเรียนกำหนดขึ้น การบริหารกิจกรรมลูกเสือ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขาดการบริหารจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา แนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานลูกเสือ 2) ด้านผู้กำกับลูกเสือ 3) ด้านหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ กระบวนการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระบบ PDCA ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติการตามแผน (Doing) 3) การติดตามและประเมินผล (Checking) 4) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting)

2. รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 3 ประเด็นได้แก่ 1) หลักการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 2) ขอบข่ายการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานลูกเสือ ด้านผู้กํากับลูกเสือ ด้านหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ ด้านงบประมาณ ด้านการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ 3) กระบวนการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระบบ OPDCAL ประกอบด้วย การจัดการองค์กร (Organizing) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการตามแผน (Doing) การติดตามและประเมินผล (Checking) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting) และ การเป็นผู้นำ (Leading)

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินพฤติกรรมด้านวินัย ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.39

4. การประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นพพร แก้วทอง : [29 มิ.ย. 2565 เวลา 09:54 น.]
อ่าน [1943] ไอพี : 183.88.123.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,248 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 16,310 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...

เปิดอ่าน 33,271 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 14,931 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 13,077 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 13,764 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 20,943 ครั้ง
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช

เปิดอ่าน 6,524 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 18,149 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

เปิดอ่าน 26,232 ครั้ง
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”

เปิดอ่าน 5,046 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 13,719 ครั้ง
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)

เปิดอ่าน 12,187 ครั้ง
แบบตรวจสอบการเรียนผ่านเครือข่าย
แบบตรวจสอบการเรียนผ่านเครือข่าย

เปิดอ่าน 11,686 ครั้ง
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์
พบสัตว์ประหลาดทะเลลึกเฉียด 2 หมื่นสายพันธุ์

เปิดอ่าน 31,184 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
เปิดอ่าน 1,668 ครั้ง
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
เปิดอ่าน 254,052 ครั้ง
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การกำหนดภาระการสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
เปิดอ่าน 19,901 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
เปิดอ่าน 28,331 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ