ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ผู้รายงาน นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 12 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า (1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (3) การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า มีการแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมและเรียนรู้ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ (4) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสังเคราะห์ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล และโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเปิดบัญชีกองทุน “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED”แล้วจำนวน 5 โรงเรียน โดยได้นำเสนอข้อมูลไว้ 3 ด้าน ไว้ดังนี้ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ School Management System (SMS) เป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐ ในการเก็บและติดตามการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบท มีการดำเนินการ ครบทั้ง 6 โรงเรียน ด้านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้รับการสนับสนุน จำนวน 2 โรงเรียน โดยโรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอโทรทัศน์ และ วางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ขณะนี้ระบบและอุปกรณ์หลาย ๆ ส่วนใช้งานไม่ได้ จึงไม่สามารถ นำมาใช้จัดการเรียนการสอนที่จะทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ และโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ทรู ปลูกปัญญา ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้รับชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน สื่อและอุปกรณ์ในห้องออกอากาศ (ตู้แดง) และสื่อการเรียนการสอน (โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ) จากทรูปลูกปัญญา และไม่ได้รับการสนับสนุน จำนวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา และโรงเรียนขุนทะเลวิทยา ด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนไม่มีบุคลากร ICT Talent ให้การสนับสนุนทั้ง 6 โรงเรียน โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT พร้อมใช้ จำนวน 5 โรงเรียน ไม่พร้อมใช้ จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมใช้ กับหน่วยงานคือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทั้ง 6 โรงเรียน

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การนิเทศติดตาม , โครงการคอนเน็กซ์อีดี

โพสต์โดย นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว : [6 ก.ค. 2565 เวลา 05:28 น.]
อ่าน [320] ไอพี : 159.192.105.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,933 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 10,159 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 93,023 ครั้ง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o

เปิดอ่าน 16,297 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?

เปิดอ่าน 3,290 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 17,924 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

เปิดอ่าน 12,180 ครั้ง
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"

เปิดอ่าน 7,853 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 44,843 ครั้ง
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
เจาะ 40 ปีการศึกษาไทย เป๋ไปเป๋มา...ดิ่งลงเหว!! : ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

เปิดอ่าน 11,132 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 246,133 ครั้ง
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

เปิดอ่าน 12,850 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

เปิดอ่าน 15,335 ครั้ง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง

เปิดอ่าน 22,516 ครั้ง
การวัดอุณหภูมิของอากาศ
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

เปิดอ่าน 38,041 ครั้ง
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร
ศีล-สมาธิ-ปัญญา...คืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,246 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 11,856 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

เปิดอ่าน 11,996 ครั้ง
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร
บำรุงเลือดลม ช่วยย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 8,538 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 18,431 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ