ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ผู้วิจัย อโณทัย จิระดา

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2) เพื่อศึกษาสภาพดำเนินการและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และ 4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารในรูปแบบต่างๆ การสัมภาษณเชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน การวิเคราะห์สภาพการดําเนินการและสภาพที่พึงประสงค์ของรูปแบบและองค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูและบุคลากร จำนวน 50 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามสภาพดําเนินการและสภาพที่ พึงประสงค์ของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจำเป็น (PNIModifiled)

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบและองค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ชื่อว่า รูปแบบการบริหาร Six Manangement Model มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการนำองค์กร (Leadership) ด้านวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการนำไปปฏิบัติ (Do) ด้านการควบคุมและตรวจสอบ (Control and Check) ด้านการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation and Action)

2. การศึกษาสภาพดําเนินการและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีการปฏิบัติหรือสภาพดำเนินการด้านการบริหารในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการให้พัฒนาสู่สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีดัชนีเรียงลําดับ ความสําคัญของความต้องการจำเป็น (PNIModifiled) ทุกด้านมากกว่า 0.30

3. รูปแบบและองค์ประกอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ชื่อว่า รูปแบบการบริหาร Six Manangement Model มีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 96 ตัวชี้วัด รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.91) มีความเป็นไปได้ ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.93) มีความถูกต้อง ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.81) การใช้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย4.96)

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผลการประเมินปรากฏผลดังนี้

4.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่าระดับปฏิบัติหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มากกว่าก่อนใช้ ทั้งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

โพสต์โดย บุ๋ม : [6 ก.ค. 2565 เวลา 06:01 น.]
อ่าน [314] ไอพี : 183.88.181.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,172 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน

เปิดอ่าน 9,203 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 15,092 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี

เปิดอ่าน 6,929 ครั้ง
พืชผักสวนครัว
พืชผักสวนครัว

เปิดอ่าน 12,321 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 7,742 ครั้ง
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

เปิดอ่าน 19,689 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 18,323 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

เปิดอ่าน 18,064 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 34,365 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 9,447 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 23,299 ครั้ง
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

เปิดอ่าน 20,692 ครั้ง
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!

เปิดอ่าน 9,180 ครั้ง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง
ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง

เปิดอ่าน 9,159 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 46,546 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

เปิดอ่าน 108,525 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

เปิดอ่าน 40,638 ครั้ง
สุภาษิต หรือ ภาษิต
สุภาษิต หรือ ภาษิต

เปิดอ่าน 9,862 ครั้ง
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)
คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ (จบ)

เปิดอ่าน 7,699 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ