ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทาง

การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินก่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคก

กะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 2) เพื่อประเมินในระหว่าง

ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู

เขต 2 3) เพื่อประเมินหลังการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 4) เพื่อประเมินหลังการดำเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

หลังสิ้นสุดโครงการระยะ 3 เดือน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกะทอ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินกอนดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคก

กะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านบริบท (Context)

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านบริบทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ

สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการจำเป็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ

เป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความ

เหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความรู้

ความสามารถเพียงพอ จากการส่งบุคลากรออกไปศึกษาดูงานหรืออบรม สัมมนา ประชุม

เชิงปฏิบัติการในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริม

และสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ งบประมาณที่ใช้โครงการมีความ

เหมาะสม และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

2) การประเมินระหว่างดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ดานกระบวนการ (Process Evaluation)

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความ

เหมาะสมด้านขั้นตอนดำเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ

เหมาะสมของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมของแผนดำเนินการ

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

3) การประเมินหลังดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา

ด้านมีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาด้านอยู่อย่างพอเพียง

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาด้านซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

4) การประเมินหลังการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 หลังสิ้นสุดโครงการระยะ 3 เดือน โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลกระทบ

(Impact Evaluation: I) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความยั่งยืน (Sustainability

Evaluation: S) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านประสิทธิผล

(Effectiveness Evaluation: E) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย M : [10 ก.ค. 2565 เวลา 04:48 น.]
อ่าน [213] ไอพี : 182.232.130.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,455 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 8,079 ครั้ง
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว

เปิดอ่าน 15,995 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 37,961 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 47,273 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 457,388 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 10,794 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 105,221 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 12,924 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,721 ครั้ง
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)

เปิดอ่าน 33,625 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 11,791 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 9,588 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 14,248 ครั้ง
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8
การได้สารพิษ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 8

เปิดอ่าน 13,318 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,131 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 11,612 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 17,922 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 8,036 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 34,891 ครั้ง
วันเนา
วันเนา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ