ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ PPACE เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคการสอน 2) เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน 3)เพื่อทดลองใช้เทคนิคการสอน และ 4) เพื่อประเมินเทคนิคการสอน ดังนี้ หาประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนตามเกณฑ์ เปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอน ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ที่มีต่อการเรียนด้วยเทคนิคการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีแผนการวิจัยแบบวิจัยกลุ่มเดียว (One-Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสอบถามความต้องการจำเป็นพื้นฐานของผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) และครู (2) แบบการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยครูผู้สอน งานวิชาการ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา (3) คู่มือการใช้เทคนิคการสอนและแผนการจัดประสบการณ์พร้อมสื่อนิทานประกอบภาพในท้องถิ่นจำนวน 21 แผน ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง (4) แบบทดสอบวัดทักษะการพูด และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความตรงตามสูตรของ IOC ค่าความเที่ยงตามสูตรอัลฟา และ KR-20 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) สถิติการหาคุณภาพนวัตกรรม ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ PPACE เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) โดยภาพรวม ทุกกลุ่มมีความต้องการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มครูเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและทุกรายการผ่านเกณฑ์ เช่นเดียวกับผลการสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นในทางเดียวกันว่าเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ต้องได้รับการส่งเสริมทักษะการพูด อย่างเร่งด่วนและเทคนิคการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นมีความน่าสนใจ ทันสมัย

2. เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ได้ดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณภาพ มีชื่อเรียกว่า“PPACE Model” ที่มาจากการผสมผสานจาก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และทักษะการพูด โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการและวัตถุประสงค์ 2) กระบวนการเรียนการสอน 3) สาระหลัก และ 4) เงื่อนไขการนำไปใช้ มีส่วนประกอบเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมการหรือขั้นนำ (Preparation : P) (2) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice: P) ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ได้แก่การฝึกปฏิบัติโดยครูชี้แนะ การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ และการประมวลผล (3) ขั้นการประยุกต์ใช้ (Application : A) (4) ขั้นการสรุป (Conclusion : C) และ ขั้นประเมินผล (Evaluating : E) โดยฝึกทักษะการพูด ดังนี้คือ การพูดคำศัพท์ การพูดเป็นประโยค การพูดเล่าเรื่อง และการพูดตอบคำถาม ตรวจสอบความสอดคล้องของเทคนิคการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความสอดคล้องกันมีค่า IOC เท่ากับ 0.88 โดยได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ แบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อยและแบบภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ในทุกกลุ่ม ซึ่งเทคนิคการสอน “PPACE Model” ที่พัฒนาขึ้นมานี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.49/82.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบ PPACE พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนด้วยเทคนิคการสอน สูงกว่าก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 49.60 ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 29.66 และมีทักษะการพูด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) ที่มีต่อการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบ PPACE พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 แยกเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านเทคนิคการสอน หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ PPACE เด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย กรรณิกา : [24 ก.ค. 2565 เวลา 15:37 น.]
อ่าน [670] ไอพี : 58.11.90.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,895 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 16,221 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 7,412 ครั้ง
ราชภัฏกับธนาคาร
ราชภัฏกับธนาคาร

เปิดอ่าน 8,640 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 8,461 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 16,501 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower

เปิดอ่าน 12,224 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 14,312 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 16,998 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 16,427 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 13,337 ครั้ง
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)

เปิดอ่าน 15,135 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 45,116 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 45,065 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 12,685 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน
เปิดอ่าน 78,926 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
เปิดอ่าน 10,740 ครั้ง
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
บัวบก แก้ปวดหัวจากความดันโลหิต
เปิดอ่าน 22,878 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
เปิดอ่าน 7,596 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ