ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานการบริหารโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อรายงานความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต่อการบริหารโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการบริหารโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตรวจสอบ ติดตาม (Check) ด้านการปฏิบัติ (Do) ด้านการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา (Action) และด้านการวางแผน (Plan) ตามลำดับ

2. ผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

2.1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ปีการศึกษา 2564 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 929 คน ได้รับการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

2.2 การคัดกรองนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านเศรษฐกิจ นักเรียนกลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 97.52 และ กลุ่มมีปัญหาคิดเป็นร้อยละ 2.48

2.3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียน ดำเนินการให้นักเรียนเข้าร่วมมี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 815 คน คิดเป็นร้อยละ 87.73 กิจกรรมการตรวจปัสสาวะและสารเสพติด มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 815 คิดเป็นร้อยละ 87.73 และกิจกรรมเพื่อนใจวัยรรุ่น มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70

2.4 คุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หลังการดำเนินโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูประจำชั้น โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี รองลงมาคือ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และนักเรียนรู้จักตนเองและพึ่งพาตนเองได้ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและความมั่นใจของนักเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวต่อการบริหารโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรม กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รองลงมาคือ การเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูประจำชั้น และการดูแลเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมประเมินพฤติกรรม SDQ

3.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนในความปกครองของท่านได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รองลงมาคือ นักเรียนในความปกครองของท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย และนักเรียนในความปกครองของท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเอง

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนดำเนินโครงการกับหลังดำเนินโครงการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2563) เทียบกับหลังดำเนินโครงการ (ปีการศึกษา 2564) ในภาพรวม เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิคณิตศาสตร์ (+3.29) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (+2.67) และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (+2.44) ตามลำดับ

โพสต์โดย Makornapi : [28 ก.ค. 2565 เวลา 12:16 น.]
อ่าน [646] ไอพี : 182.232.124.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,163 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 13,626 ครั้ง
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ ตามกรอบการประเมิน PISA 2022

เปิดอ่าน 21,349 ครั้ง
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013

เปิดอ่าน 41,695 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 24,200 ครั้ง
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
การสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 35,490 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 13,059 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 23,071 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50

เปิดอ่าน 25,119 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 18,970 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 22,525 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

เปิดอ่าน 18,303 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด
แชร์ว่อนเน็ต "บ้านหนูบ่ได้บ้านนอกเด้อ" โดยสาวสวย รักและภาคภูมิใจบ้านเกิด

เปิดอ่าน 18,648 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 16,254 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 9,340 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

เปิดอ่าน 11,639 ครั้ง
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
เปิดอ่าน 5,553 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
เปิดอ่าน 11,833 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
เปิดอ่าน 16,936 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
เปิดอ่าน 15,326 ครั้ง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง
งดเหล้าเข้าพรรษา ก่อนงด ต้องลดยังไง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ