ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

บทสรุปผู้บริหาร

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)

ผู้วิจัย นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2563

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการดำเนินการบริหาร และความต้องการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ฝ่ายบริหาร จำนวน 6 คน ครู บุคลากร จำนวน 29 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ไม่รวมผู้บริหารและผู้แทนครู และนักเรียนจำนวน 270 คน วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการดำเนินการบริหาร และความต้องการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ ก่อนการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบด้วย ผลลัพธ์ตามหมวด 7 เกณฑ์คุณภาพOBECQA ผลประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลลัพธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานก่อนการพัฒนา แบบวิเคราะห์เอกสารต่างๆ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถามผลการดำเนินงานของโรงเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนา แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้รูปแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามลำดับความสำคัญและตัวแปรที่ศึกษา และการวิเคราะห์เนื้อหา เอกสาร

ผลการวิจัย พบว่า

ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการดำเนินการบริหาร และความต้องการ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเป็นกระบวนการและภาระงานที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการโรงเรียนโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่คุณภาพใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 2) ด้านคุณภาพครู และ 3) ด้านคุณภาพผู้เรียน จึงต้องการและมีความพร้อมในการนำหลักการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) มาเป็นส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนในฝันเดิม มาขับเคลื่อนการบริหารในสถานศึกษา มีการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563-2566 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ 7 กลยุทธ์ บูรณาการสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ตามภูมิสังคมของสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษกำหนดโครงสร้างเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) ในระดับประถมศึกษาที่ 5 และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation)รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ(Communication and Presentation) และกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) และจัดการเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้นทุกระดับชั้นที่เปิดสอน ผลการศึกษาระดับผลการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) ก่อนการพัฒนา พบว่า โดยภาพรวม มีผลการดำเนินการในระดับมาก (μ = 4.20, σ = 0.54) เรียงผลการดำเนินงานจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาน้อย ดังนี้คือ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 4 กาวัดการวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ และหมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า รูปแบบที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น คือ RIVER MODEL มี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) การปฏิบัติ /กระบวนการ 4) การวัดผลประเมินผล 5) เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ มีขั้นตอนการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือขั้น R : Review การทบทวนผลการดำเนินงานและเอกสาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป ขั้น I : Implement การปฏิบัตินำแนวทางหรือแผนที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ ขั้น V : Verify การสอบทานการปฏิบัติ กำกับนิเทศติดตามให้ผลสำเร็จ ขั้น E : Effect การเกิดผลลัพธ์ ตรวจสอบผลัพธ์ตามเป้าหมาย ขั้น R : Re – adjust การปรับปรุงแก้ไข สรุปผลและหาจุดเด่น จุดด้อยเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ในระดับ มาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จากผู้เกี่ยวข้อง พบว่าผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ ด้วย RIVER MODEL ก่อนการทดลองใช้โดยภาพรวม มีความรู้ความเข้าใจในระดับ มาก ( X ̅ = 4.32, S.D.= 0.54) ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้น R: Re-adjust การปรับปรุงแก้ไข รองลงมาคือ ขั้น I : Implement การปฏิบัติ และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้น V : Verify การสอบทานการปฏิบัติ และผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ ด้วย RIVER MODEL หลังการพัฒนา โดยภาพรวม มีความรู้ความเข้าใจในระดับ มากที่สุด ( X ̅ = 4.70, S.D.= 0.22) ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้น I : Implement การปฏิบัติ รองลงมาคือ R : Re – adjust การปรับปรุงแก้ไข และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้น V : Verify การสอบทานการปฏิบัติ รวมทั้งผลการศึกษาระดับผลการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) หลังการพัฒนาด้วย RIVER MODEL โดยภาพรวม มีผลการดำเนินงานในระดับมากที่สุด (µ = 4.55, = 0.48) หมวดที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 5 หมวด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และมีการดำเนินงานระดับ มาก คือ หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

ผลประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 3 ด้าน ดังนี้

ผลลัพธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (OBECQA) ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด7 ผลลัพธ์ 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

1) ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียน (STUDENT Focused Product and PROCESS Result) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 ในภาพรวมค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 39.36 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.12 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.24 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 2.74 บรรลุตามเป้าหมาย

2) ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process EFFECTIVENESS and Efficiency) ส่งผลสำเร็จต่อผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2563-2564 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ 4.38 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 4 และมีแนวโน้มความพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ 4.10 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 4 และมีแนวโน้มความพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เช่นกัน

3) ผลลัพธ์ด้านบุคลากร พบว่า จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ปีการศึกษา 2563-2564 สอนตรงความรู้ความสามารถ ครูที่จัดทำแผนการสอน และวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งสองปีการศึกษา และมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาเฉลี่ย 46.10 ชั่วโมง ต่อปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด 20 ชั่วโมงต่อปี ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน เฉลี่ยร้อยละ 70.39 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพสูงขึ้น

4) ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร ผู้บริหารและสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระยะเวลา 2 ปี ปีการศึกษา 2563 –2564 ระหว่างดำเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบที่สร้างขึ้น พบว่า ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล รางวัลระดับจังหวัด 1 รางวัล รางวัลระดับ รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 รางวัล รวม 7 รางวัล สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัล รางวัลระดับจังหวัด 4 รางวัล และระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 รางวัล รวม 15 รางวัล รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล

5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด พบว่า 5.1) การบริหารงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ ในปีการศึกษา 2563- 2564 สถานศึกษาได้รับจากแหล่งต่างๆ ในปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจาก

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 514,856.00 บาท 5.2) การรับนักเรียนที่เข้าเรียน และจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 ซึ่งอยู่ในสถานการณ์โควิด ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2563 จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ซึ่งถือว่าลดลงไม่มาก แม้อยู่ในสถานการณ์โควิดที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 5.3) จำนวนนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาเปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ระดับอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 98.67 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ที่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่จบหลักสูตรตามกำหนดลดลง คิดเป็นร้อยละ 97.30 และจำนวนนักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พบว่าจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564 ในระดับอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยร้อยละ 97.97 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ซึ่งศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 83.33 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

4.2 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

4.2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563-2564 ในภาพรวม ผลการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2564 มีร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 79.12 มีระดับคุณภาพ ระดับดีมาก มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก

ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 9.93

4.2.2) นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ร้อยละของนักเรียน

ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม มีผลการพัฒนาผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.68 มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม

4.2.3) นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะหลักตามหลักสูตร 5 ประการ ระดับผ่านขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม มีผลการพัฒนาผ่านการประเมินในระดับ ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 100

4.2.4) นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับ ดี ขึ้นไป พบว่า ในภาพรวมผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร 8 ด้าน มีผลการพัฒนาในปีการศึกษา 2564 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 98.36 และมีคุณภาพดีเยี่ยมทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาในปีการศึกษา 2563 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยมเฉลี่ยร้อยละ 98.33 และมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยมทั้ง 8 ด้านเช่นกัน

4.3. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ที่มีต่อผลการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพด้วย RIVER MODEL โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X ̅ = 3.92, S.D. = 0.87) ด้านผลลัพธ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลลัพธ์ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร (และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูบุคลากร และนักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน

1.1 การวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการดำเนินการบริหาร และความต้องการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในสถานการณ์ปกติ ควรใช้วิธิการประชุมเชิงปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมประชุมควรครอบคลุมทุกภาคส่วน

1.2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในสถานการณ์ปกติ อาจจะปรับการใช้เทคนิค

เดลฟายในการยกร่างรูปแบบ

1.3. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ RIVER MODEL ในสถานการณ์ปกติควรใช้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในโรงเรียนเป็นผู้ทดลองใช้รูปแบบ

1) ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียน

วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จากผู้เกี่ยวข้อง พบว่าผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ ด้วย RIVER MODEL ก่อนการทดลองใช้ ในขั้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขั้น V : Verify การสอบทานการปฏิบัติ ทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้ ควรปรับในรายละเอียดของการอธิบาย ขั้น V : Verify การสอบทานการปฏิบัติ ในชัดเจนมากขึ้น

2) ผลการศึกษาระดับผลการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) หลังการพัฒนาด้วย RIVER MODEL พบว่า ที่มีผลการดำเนินงานระดับมาก คือ หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ควรปรับและทำความเข้าใจการดำเนินการในหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในมากขึ้น

1.4 ผลประเมินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 3 ด้าน ดังนี้

1.4.1 ผลลัพธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(OBECQA) ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน หมวด7 ผลลัพธ์ ได้แก่

1) ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียน (STUDENT Focused Product and PROCESS Result) ได้ศึกษาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติของโรงเรียน ควรปรับเพิ่มผลการประเมินระดับชาติทุกการประเมิน เช่น NT RT และข้อสอบกลาง

1.2 ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process EFFECTIVENESS and Efficiency) ในส่วนของความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT Satisfaction) ควรเพิ่มประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาได้

1.4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อผลการดำเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพด้วย RIVER MODEL ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) หลังการพัฒนาด้วย RIVER MODEL โดยภาพรวม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้อาจมีผลมาจากสถานการณ์โควิด เพราะโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงควรที่จะต้องปรับวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในด้านนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น

2. ข้อเสนอแนะการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการนำเทคนิคเดลฟายมาใช้ในกระบวนการยกร่างรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิหรือในช่วงตรวจสอบความถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญ

2.2 ควรมีการนำการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบด้วยวิธีการอื่น ๆ นอกจาก การตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ

โพสต์โดย ์ครูนิค โชคสิริ : [1 ส.ค. 2565 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [3700] ไอพี : 49.230.4.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,717 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน

เปิดอ่าน 45,763 ครั้ง
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก

เปิดอ่าน 31,378 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 15,731 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 140,296 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 12,607 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 17,138 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 12,528 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 1,949 ครั้ง
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

เปิดอ่าน 18,660 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 24,901 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 16,327 ครั้ง
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน
เด็กนอนเป็นเวลาปัญญาดี ยิ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำยิ่งหัวไวยิ่งกว่าเพื่อน

เปิดอ่าน 54,611 ครั้ง
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)

เปิดอ่าน 15,873 ครั้ง
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

เปิดอ่าน 15,381 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 8,955 ครั้ง
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
เปิดอ่าน 12,713 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
เปิดอ่าน 22,935 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
เปิดอ่าน 12,161 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
เปิดอ่าน 24,693 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ