ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

วัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

วัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ คณะครู 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

วัดราษฎร์สมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ

1.1 ความคิดเห็นของคณะครู ต่อผลการดำเนินการด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( =4.35) พบว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( =4.50) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( =4.50) และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดจากความต้องการของบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ( =4.50) เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ( =4.00) และวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถนำไปปฏิบัติได้( =4.00) เท่ากัน 1.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.45) พบว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =4.66) และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม ( =4.66)เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถนำไปปฏิบัติได้ ( =4.11) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

2. ด้านปัจจัยนำเข้า จากความคิดเห็นของคณะครู มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.20) พบว่า โรงเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

( =4.67) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความน่าสนใจ( =3.83) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน จากความคิดเห็นของคณะครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

( =4.08) พบว่า มีการแจ้งแผนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( =4.50) และมีการประชุมชี้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ทราบเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

( =4.50) เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เหมาะสม ( =3.83) และมีการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือระหว่างการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( =3.83) เท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4. ด้านผลผลิต

4.1 ความคิดเห็นของคณะครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.41) พบว่า สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ( =4.75) และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับลักษณะสภาพปัญหาของนักเรียน ( =4.75) เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิด ( =4.00) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.36) พบว่า สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

( =4.67) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ( =3.78) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.22) พบว่า นักเรียนที่ส่งต่อได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว ( =4.61) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามกลุ่มนักเรียนที่ คัดกรอง ( =3.89) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

โพสต์โดย Ngamchitra09 : [4 ส.ค. 2565 เวลา 11:06 น.]
อ่าน [2476] ไอพี : 171.5.232.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 63,127 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 238,913 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 22,120 ครั้ง
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก

เปิดอ่าน 28,759 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 9,771 ครั้ง
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เคล็ดการอ่านสอบ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เปิดอ่าน 7,613 ครั้ง
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก
ยัน"เขื่อนศรีฯ"ยังรับน้ำได้อีก

เปิดอ่าน 12,166 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 21,721 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 15,027 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 9,289 ครั้ง
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่

เปิดอ่าน 36,230 ครั้ง
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ
มาฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานกันเถอะ

เปิดอ่าน 41,400 ครั้ง
ประโยชน์ของว่านหางจระเข้
ประโยชน์ของว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 15,141 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 27,641 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 16,445 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 21,802 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H
เปิดอ่าน 19,710 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
เปิดอ่าน 21,011 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 238,913 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 17,569 ครั้ง
5 วิธีทำให้รวยเร็ว
5 วิธีทำให้รวยเร็ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ