ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูผู้สอนจำนวน 17 คน รวมทั้งหมด 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าความถี่ (f)

ผลการศึกษาการศึกษาการประเมินสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารและ

ครูผู้สอนโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ มีความเห็นว่าการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 โดยรวมมีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนพบว่า การเตรียมการ การดำเนินการ และการรายงานผล มีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมการ มีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการเตรียมการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบุคลากร ( = 1.81) รองลงมาคือ ด้านคณะกรรมการ ( = 1.75) และด้านทรัพยากร ( = 1.68) ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจเอกสาร ขั้นตอนการเตรียมการ ที่พบว่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่มีการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการเตรียมการจริง โดยพบเอกสารครบเกือบทุกรายการ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นการดำเนินการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนปฏิบัติงาน ( = 1.81 ) รองลงมา คือ การตรวจสอบประเมินผล ( = 1.53 ) การดำเนินงานตามแผน ( = 1.51 ) และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ( = 1.37 ) ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ มีการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการจริง โดยพบเอกสารครบเกือบทุกรายการ

ขั้นตอนการรายงานผล มีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการรายงานผล ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดทำรายงาน ( = 1.68 ) รองลงมาคือ การเผยแพร่รายงาน ( = 1.05 ) ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจเอกสาร ขั้นตอนการรายงานผล ที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ มีการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการรายงานผลจริง โดยพบเอกสารครบทุกรายการ

2. ผลการสรุปความคิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ปีการศึกษา 2564 ขั้นตอนการเตรียมการ ปัญหา อุปสรรคสำคัญที่พบ คือบุคลากรมีภาระงานมาก บุคลากรมีไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ไม่มีเวลาในการประชุมร่วมกัน งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดแคลนทรัพยากร ข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการ คือ ควรจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา สร้างความตระหนัก ให้บุคลากรมีการปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน และควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอกับภาระงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคสำคัญที่พบ คือ ยังขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่สม่ำเสมอ และมีการนิเทศติดตามน้อย ข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการ คือ ควรปรับปรุงการวางแผนการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่อง ควรมี การตรวจสอบ กำกับ ดูแล นิเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการรายงานผล ปัญหา อุปสรรคสำคัญที่พบ คือ การรายงานผลไม่ตรงกับสภาพจริง ขาดข้อมูลที่ชัดเจน และมีการรายงานผลที่ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ ข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการ คือ ควรมีการรายงานผลตามสภาพจริง มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน

โพสต์โดย รองเพลิง : [7 ส.ค. 2565 เวลา 11:16 น.]
อ่าน [389] ไอพี : 58.11.19.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,710 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 14,316 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 10,540 ครั้ง
Toshiba Libretto W100  มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
Toshiba Libretto W100 มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส

เปิดอ่าน 29,898 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 12,820 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 22,332 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก

เปิดอ่าน 24,887 ครั้ง
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว

เปิดอ่าน 9,557 ครั้ง
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว

เปิดอ่าน 26,565 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 16,509 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 14,191 ครั้ง
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน
เส้นทางการศึกษาใหม่ ให้ทางเลือกเยาวชน

เปิดอ่าน 12,897 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 24,992 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 12,340 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ

เปิดอ่าน 24,104 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,977 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 9,800 ครั้ง
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก
การพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

เปิดอ่าน 14,881 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 14,636 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ