ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ผู้รายงาน นายนิวัตร วงศ์วิลัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในและนิเทศOnline ในการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อนำรูปแบบการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในและนิเทศ Online โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและนิเทศ Online และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสรุปเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียน อื่น ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นครูโรงเรียนเบญจม ราชูทิศ ราชบุรี ที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ ในการดำเนินงานของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.9 เพศชาย ร้อยละ 17.1 ส่วนใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 อายุระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และอายุต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.7 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.3 และมีอายุราชการในการปฏิบัติหน้าที่ครู ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.5 และต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.6

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

พบว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีการดำเนินกิจกรรมภาพรวม ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณากิจกรรมเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินกิจกรรมในระดับมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 16 ด้าน โดยการพัฒนาสมรรถนะของครู ด้านที่ 11 ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะของครูด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) มีการดำเนินการได้ดีกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมา คือ สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (Service Mind) และลำดับที่สามได้แก่ สมรรถนะ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (Student Development) และด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านงานบริหารบุคคล เรียงตามลำดับ

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีนำเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะครู โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นคำถามแบบปลายเปิด ในประเด็นคำถาม 4 ด้าน ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ผลการศึกษา พบว่า

ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมของครู/การค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียน การสอนออนไลน์

ด้านการเตรียมความพร้อมของครูและการค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า ครูมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆ ที่เร้าความสนใจของผู้เรียน เช่น เกม หรือตัวโปรแกรมต่างๆ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ศึกษาค้นคว้าเนื้อหา จัดแผนการจัดการเรียนรู้ อบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ มีการพัฒนาสื่อการสอน ปรับรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ สอดแทรกเกมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทบทวน บทเรียน หาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีการยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนที่ไม่พร้อม เช่น โดยการอัดเป็นคลิปวิดิโอการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาภายหลังได้

ด้านที่ 2 ด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์

ด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านการเรียนออนไลน์ เช่น อุปกรณ์การเรียน โดยโรงเรียนมีการสำรวจความพร้อม ในด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต สภาพความพร้อมของครอบครัว สภาพตัวบุคคลของนักเรียน ทั้งทางด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนแต่ละคน และสนับสนุนจัดหาให้นักเรียนมีความพร้อมเท่าเทียมกัน เช่น สนับสนุนด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ เครื่องมือในการใช้ในการเรียนรู้ ซิมการ์ด ทำให้นักเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ใน การเรียนอย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนสามารถปรับตัว เข้าใจสถานการณ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในการเรียนออนไลน์ มีความกระตือรือร้นในด้านการเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์

ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์ พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบการนิเทศการสอนภายใน นิเทศการสอนอออนไลน์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ

เข้านิเทศการสอนออนไลน์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งขึ้นไป มีการแบ่งช่วงของเวลาในการนิเทศการสอน พร้อมทั้งชี้แนะการสอน มีการจัดตารางกำหนดการในการนิเทศการสอน และการนิเทศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร บริหารจัดการโดยให้ครูส่งรายงานการสอนออนไลน์แต่ละสัปดาห์และการเข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมให้คำแนะนำทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา ในรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างดี มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสื่อและอุปกรณ์ของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมให้ครูได้ใช้สื่อและอุปกรณ์ ต่างๆ ในการสอนออนไลน์ การจัดทำสื่อออนไลน์ มีการนำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ มาปรับใช้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีแหล่งข้อมูลในการสืบค้นที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการจัดอบรม การศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ตลอดทั้งปี จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีการสำรวจความพร้อมของครู ในด้านอุปกรณ์การสอนออนไลน์ สนับสนุนการจัดการอบรมด้านต่างๆ เพื่อให้ครูนำมาปรับใช้จริงในห้องเรียน มีการจัดระบบเครื่องเสียงที่ฟังชัดเจนทุกห้อง และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในแต่ละห้องเรียนเพิ่มเติมและครูทุกคนมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และมีความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบอินเทอร์ภายในโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์

ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์ พบว่า มีการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อม การบริหารจัดการโดยการนำรูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online มาใช้ถือเป็นรูปแบบที่ดีในการนิเทศการสอน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรฐานในการนิเทศเดียวกัน ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน และนำผลการประเมิน มาปรับปรุง แก้ไข ในรายกรณีทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง ส่วนผู้นิเทศก็เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจศาสตร์ เข้าใจกระบวนการของแต่ละวิชา และเทคนิคของครูผู้สอนแต่ละคน สุดท้ายแล้วผู้เรียนและผู้สอนบรรลุตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนครั้งนั้นๆ เป็นไปตามกระบวนการของศาสตร์ วิชานั้น ๆ และมีการเตรียมความพร้อมและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการนิเทศตามคาบสอบ ทุกภาคเรียน มีการแบ่งกลุ่มการนิเทศตามกลุ่มสาระเพื่อดูแนวทางการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมชี้แจงก่อนดำเนินการ ผู้นิเทศมีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน มีความรู้ในกลุ่มสาระฯ ที่ไปนิเทศและนิเทศแบบกัลยาณมิตร ประชาธิปไตยไม่มีอคติต่อครูผู้สอน และครูผู้รับการนิเทศสามารถรับทราบผล การนิเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงการสอนต่อไป

โพสต์โดย ข้าวเหนียว : [7 ส.ค. 2565 เวลา 17:56 น.]
อ่าน [409] ไอพี : 49.230.24.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,315 ครั้ง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง

เปิดอ่าน 168,206 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 24,961 ครั้ง
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"

เปิดอ่าน 19,739 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 9,508 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 8,740 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 11,941 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

เปิดอ่าน 10,507 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 13,666 ครั้ง
ADSL2/2+
ADSL2/2+

เปิดอ่าน 13,167 ครั้ง
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7
การพิมพ์ TILDE ( ~ ) ใน Windows 7

เปิดอ่าน 15,230 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 103,319 ครั้ง
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมิน วฐ.(เดิม) ว25

เปิดอ่าน 10,840 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 11,774 ครั้ง
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี
เพลงลูกเทวดา ฮอตฮิต! ถูกค้นมากสุดในปี '53

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,916 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้

เปิดอ่าน 14,179 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?

เปิดอ่าน 44,602 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"
คุณค่าทางโภชนาการของ "หอยหวาน"

เปิดอ่าน 49,118 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 9,068 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ