ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบจําลองการประเมิน ซีโป (CPO’s Evaluation Model) ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หน้า 306) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) กระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดําเนินการ (Process Evaluation) และ ผลผลิต (Outcome Evaluation) ของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,109 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,109 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้บริหารกับผู้แทนครู) รวม 92 คน กลุ่ม 2 ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 79 คน กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,109 คน และกลุ่มที่ 4 ใช้วิธีการเทียบสัดส่วนหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางสัดส่วนกลุ่มประชากรของเครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 คน หลังจากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้แก่ ข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 151 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินโครงการ (Process Evaluation) ฉบับที่ 3 แบบเก็บข้อมูลด้านผลผลิต (Outcome Evaluation) เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน และฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิต (Outcome Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจผลการดำเนินของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย (µ), (x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ), (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (µ =4.45, σ = 0.25) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดําเนินการโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ =4.38, σ = 0.32) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายขั้นตอนพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขั้นดำเนินงานตามแผน รองลงมาคือ ขั้นนิเทศติดตามและประเมินผล ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน ขั้นสรุปและรายงานผล และขั้นวางแผน ตามลำดับ

3. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 71.98 ระดับคุณภาพ ดี มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละมากกว่าปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.77 บรรลุตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ ฯ

3.2ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.70 ระดับคุณภาพ ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง จากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 13.89 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

3.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.77 ระดับคุณภาพ พอใช้ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 4.56 บรรลุตามเป้าหมาย

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก บรรลุตามเป้าหมายเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง รองลงมา คือ ข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการน้อยที่สุด คือ นักเรียน

โพสต์โดย นุ้ย : [8 ส.ค. 2565 เวลา 11:34 น.]
อ่าน [938] ไอพี : 182.52.181.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 64,180 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 54,351 ครั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 10,802 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 10,353 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 71,881 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 11,650 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 50,163 ครั้ง
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551

เปิดอ่าน 9,948 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 13,806 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 50,805 ครั้ง
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร

เปิดอ่าน 9,923 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 10,881 ครั้ง
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น
กินแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกผุ กลับไปเสี่ยงให้เกิดหัวใจวายขึ้น

เปิดอ่าน 30,685 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"

เปิดอ่าน 11,165 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

เปิดอ่าน 9,906 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 15,879 ครั้ง
ที่สุดของดาราศาสตร์
ที่สุดของดาราศาสตร์
เปิดอ่าน 2,922 ครั้ง
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดอ่าน 17,688 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
เปิดอ่าน 42,219 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
เปิดอ่าน 27,130 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ