ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อผู้รายงาน : นายชวลิต มูลยิ่ง

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation) ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยทำการประเมินจากครู จำนวน 19 คน นักเรียนจำนวน 371 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 5ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม ฉบับที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 4 และ5 ประเมินผลผลิตโครงการ โดยฉบับที่ 4 ประเมินคุณภาพของนักเรียน ส่วนฉบับที่ 5 ประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรมมีจุดประสงค์ที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิธีดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ โครงการโรงเรียนคุณธรรมสามารถแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ บุคลากรในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสม และมีแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างชัดเจนตามลำดับ กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการกำหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างชัดเจนและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ และขณะดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีการปรับปรุง แก้ไขวิธีการดำเนินโครงการเมื่อพบข้อบกพร่อง ตามลำดับ กล่าวโดยสรุป ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนิน งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณภาพของนักเรียน

ผลผลิตด้านคุณภาพของผู้เรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ประโยชน์แก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ การใช้สื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ได้ประโยชน์ คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่อ อุปกรณ์อย่างทั่วถึง และผลการดำเนินการของโครงการโรงเรียนคุณธรรมทำให้นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นอย่างดี ตามลำดับ กล่าวโดยสรุปผลการประเมิน ผลผลิตด้านคุณภาพของนักเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมาคือ โครงการช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

กล่าวโดยสรุป ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

โพสต์โดย Chao : [9 ส.ค. 2565 เวลา 10:36 น.]
อ่าน [901] ไอพี : 171.4.224.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,181 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 148,220 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 17,716 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 30,258 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที

เปิดอ่าน 11,670 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 11,927 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 15,908 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 18,669 ครั้ง
เหรียญกล้าหาญ
เหรียญกล้าหาญ

เปิดอ่าน 23,976 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 77,287 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

เปิดอ่าน 9,592 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 11,015 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

เปิดอ่าน 24,439 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

เปิดอ่าน 12,586 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 21,541 ครั้ง
รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H

เปิดอ่าน 11,867 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
เปิดอ่าน 18,459 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
เปิดอ่าน 11,698 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
เปิดอ่าน 11,388 ครั้ง
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"
เปิดอ่าน 11,042 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ