ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564

ผู้ศึกษา นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญ

ปีที่ศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 606 คน ประกอบด้วย 1) ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน (ยกเว้น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้) 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 348 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี) 4) ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 210 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ ซึ่งสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 ฉบับที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งสอบถามครู และนักเรียน มีค่า ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และฉบับที่ 6 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่า

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

1.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

1.3 การประเมินกระบวนการของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน พบว่า

2.1 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

2.2 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการคัดกรอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

2.3 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

2.4 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26

2.5 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44

3. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

โพสต์โดย ฉ๊ะ : [11 ส.ค. 2565 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [108] ไอพี : 1.0.166.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,099 ครั้ง
จำปาดะ
จำปาดะ

เปิดอ่าน 24,881 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 71,220 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 16,016 ครั้ง
How To Learn English
How To Learn English

เปิดอ่าน 8,867 ครั้ง
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 10,548 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 13,117 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 24,470 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

เปิดอ่าน 34,897 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 39,387 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 27,083 ครั้ง
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว
5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 13,536 ครั้ง
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก
วิธีกำจัดกลิ่น กระเทียมติดปาก

เปิดอ่าน 81,995 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 16,729 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 8,391 ครั้ง
เมื่อต้องลงโทษลูก
เมื่อต้องลงโทษลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,684 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 25,301 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 23,948 ครั้ง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 17,334 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 59,492 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ