ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564

ผู้ศึกษา นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญ

ปีที่ศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 606 คน ประกอบด้วย 1) ครู กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน (ยกเว้น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้) 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 348 คน (เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี) 4) ผู้ปกครอง กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 210 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ ซึ่งสอบถามครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ ซึ่งสอบถาม ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 ฉบับที่ 5 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ซึ่งสอบถามครู และนักเรียน มีค่า ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 และฉบับที่ 6 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่า

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

1.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

1.3 การประเมินกระบวนการของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

1.4 การประเมินผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน พบว่า

2.1 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33

2.2 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการคัดกรอง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

2.3 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการส่งเสริมนักเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

2.4 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26

2.5 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44

3. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองขุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

โพสต์โดย ฉ๊ะ : [11 ส.ค. 2565 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [997] ไอพี : 1.0.166.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,549 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 13,623 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 19,266 ครั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 19,191 ครั้ง
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"
สุดยอดสมุนไพร"รางจืด"ราชายาแก้สารพัดพิษ ต้านมะเร็ง ช่วยลด-เลิก"ยาบ้า"

เปิดอ่าน 9,572 ครั้ง
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี
มท.ค้านกำนัน-ผญบ.นั่งเก้าอี้ อปท. โดยตำแหน่ง-ไม่เอาประเมินผลทุกปี

เปิดอ่าน 17,068 ครั้ง
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี

เปิดอ่าน 26,571 ครั้ง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 11,074 ครั้ง
การศึกษาในกะลา
การศึกษาในกะลา

เปิดอ่าน 53,010 ครั้ง
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน

เปิดอ่าน 15,005 ครั้ง
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

เปิดอ่าน 21,500 ครั้ง
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก
ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ลูกครึ่งไทย-จีน..ทนหวัดนก

เปิดอ่าน 24,599 ครั้ง
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)

เปิดอ่าน 35,948 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 18,608 ครั้ง
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ
เทคนิคการคูณด้วยเลข 9 ง่ายๆ โดยนับนิ้วมือ จำไว้สอนเด็กๆ ครับ

เปิดอ่าน 8,559 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 9,740 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
เปิดอ่าน 3,315 ครั้ง
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร
น้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาต่างกันอย่างไร
เปิดอ่าน 17,237 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
เปิดอ่าน 23,544 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
เปิดอ่าน 15,413 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ