ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งนี้ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPOO Model (อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2551: 202-209) โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อรายผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคคล 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการ 4 ด้าน (PDCA) ประกอบด้วย (1) การวางแผนกำหนดงาน (Plan) (2) การดำเนินกิจกรรม (Do) (3) การกำกับ นิเทศ ประเมินผลกิจกรรม (Check) 4) การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล (Act) 3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output Evaluation) โครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2564 ในด้านพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนในชั้นเรียนประกอบด้วย (1) การเตรียมการสอน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (3) สื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และ (4) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 4)เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2564 ในด้านระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนในชั้นเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และระดับความพึงพอในต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รวมทั้งสิ้น 1,952 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบตัวเลือกที่กำหนด (Forced choice) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2560: 70) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ระดับความพร้อม/ความเหมาะสม ด้านปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคคล 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวมระดับความพร้อม/ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.40, σ=0.60)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้ง 4 ด้าน และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินระดับความพร้อม/เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความพร้อมของบุคคลากร (Man) (µ = 4.49, σ=0.61) รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการดำเนินโครงการ (Method) (µ = 4.43, σ=0.45) ด้านความพร้อมของเครื่องมือเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ (Material) (µ = 4.39, σ=0.48) และด้านความพร้อมของงบประมาณ (Money) (µ = 4.31, σ=0.51) ตามลำดับ

2. ด้านกระบวนการ (Process)

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด้านกระบวนการ (Process) ระดับการปฏิบัติ ด้านกระบวนการ4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวางแผน(Plan) 2) การดำเนินกิจกรรมการนิเทศในชั้นเรียน (Do)3) การตรวจสอบและประเมินผล (Check) และ4) การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.75, σ=0.04)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้ง 4 ด้าน และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) (µ = 4.82, σ=0.05) รองลงมา ได้แก่ ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Act)(µ=4.80,σ=0.11) ขั้นดำเนินกิจกรรมการนิเทศในชั้นเรียน (Do) (µ = 4.80,σ=0.11) และขั้นการวางแผนกำหนดงาน(Plan) (µ = 4.62, σ=0.13) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านผลผลิต (output)

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด้านผลผลิต (output) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านการเตรียมการสอน 2)ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3)ด้านการสื่อ/นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การสอน และ 4)ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.74, σ=0.10)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้ง 4 ด้าน และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียนที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การเตรียมการสอน (µ = 4.94, σ=0.07) รองลงมา ได้แก่ ด้านการเตรียม/การใช้สื่อนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การสอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.92, σ=0.06) และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.72, σ=0.13) และด้านการวัดผลประเมินผลผู้เรียน ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (µ = 4.74, σ=0.10) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) จำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

4.1 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนในชั้นเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.50 , σ=0.67)

เมื่อพิจารณาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 13 ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ (µ = 4.55 , σ=0.67) รองลงมาใน ข้อที่ 10,12 ,14 มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดเท่ากัน ได้แก่ ครูใช้วิธีการสอนและใช้สื่ออย่างหลากหลาย ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน และตั้งใจสอน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการทำกิจกรรม (µ = 4.54 , σ=0.64) รองลงมาในข้อที่ 16,17,18,19 มีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดเท่ากัน ได้แก่ ครูเข้าสอนและออกตรงเวลา ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้าให้นักเรียนทราบเสมอ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน มีประเมินผลอย่างยุติธรรม (µ = 4.53 , σ=0.67) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 6 ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53 , σ=0.67) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 1,5 ได้แก่ ครูมีการเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (µ = 4.49 , σ=0.67) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 7,9,15,20, ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกันอภิปราย เปิดโอกาสนักเรียนซักถามปัญหาประกอบกับครูมีบุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาเหมาะสม ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก (µ = 4.48 , σ=0.66) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 8 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สนุกและน่าสนใจอยู่ระดับมาก (µ = 4.47 , σ=0.69) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 2 ครูมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (µ = 4.45 , σ=0.69) และลำดับสุดท้าย ได้แก่ ข้อที่ 3,4 เนื้อหาที่สอนทันสมัยนำไปใช้ได้จริงและครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจนทุกครั้งในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (µ = 4.42 , σ=0.73) ตามลำดับ

4.2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อยู่ในระดับมาก (µ = 4.42 , σ=0.643)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้ง 4 ด้าน พร้อมเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความพอใจต่อผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศ (output /outcome และ impact) อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.50,σ=0.86) รองลงมา ได้แก่ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศตามโครงการ (Check/Action) และด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและการวางแผนดำเนินการ (PLAN) อยู่ในระดับมาก (µ = 4.40 , σ=0.72) และด้านการปฏิบัติงานและการนิเทศ (DO) อยู่ระดับมาก (µ = 4.39 , σ=0.04) ตามลำดับ

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การนิเทศภายในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ, ทฤษฎี IPOO,ความพึงพอใจ

โพสต์โดย ดร.วิไล ปรึกษากร : [14 ส.ค. 2565 เวลา 05:04 น.]
อ่าน [884] ไอพี : 171.5.248.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,650 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 17,021 ครั้ง
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 10,276 ครั้ง
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา
เปิดกลุ่มงานเงินเดือนดี๊ดีสำหรับคนเก่งภาษา

เปิดอ่าน 20,782 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 4,935 ครั้ง
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน

เปิดอ่าน 10,752 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

เปิดอ่าน 16,437 ครั้ง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง
น้ำเปล่า ช่วยให้คุณสวยได้ยังไง

เปิดอ่าน 18,622 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 10,654 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 16,357 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 22,571 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 11,692 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 20,276 ครั้ง
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen
วิธีการดูแลรักษาหน้าจอ Touch Screen

เปิดอ่าน 11,647 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 18,594 ครั้ง
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ
ยูทูป ห้องเรียนใหม่ พลังการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 9,112 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
เปิดอ่าน 9,668 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดอ่าน 11,958 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
เปิดอ่าน 72,436 ครั้ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไรและสำคัญตรงไหน แล้วเกี่ยวอะไรกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต คืออะไรและสำคัญตรงไหน แล้วเกี่ยวอะไรกับปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
เปิดอ่าน 10,638 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ