ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสายใจ ธรรมาวุธ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช กองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย 2.

เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย 4. เพื่อประเมิน

ประสิทธิผล และปรับปรุง รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ของครูที่ ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัยด าเนินการโดยการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะการมีส่วนร่วม (Participation) ระยะที่ 2 ระยะการเตรียมการ

(Preparing phase) ระยะที่ 3 ระยะการวางแผน (Planning phase) ระยะที่ 4 ระยะการปฏิบัติการ

(Doing phase) และ ระยะที่ 5 ระยะการประเมินผล(Evaluating phase) ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการ

วิจัย จำนวน 11 ฉบับ คือ แบบทดสอบ จำนวน 3 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 2 ฉบับ

แบบประเมิน จำนวน 4 ฉบับ แบบสนทนากลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ และแบบสังเกต จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น

ปฐมวัย รวม 223 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ T-test

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย ปรากฏผล ดังนี้

1.1 ทักษะการคิดของนักเรียนระดับปฐมวัยต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดหวัง

1.2 สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูในระดับต่ำกว่าที่คาดหวัง และ ครูมี

ความต้องการนิเทศภายในเพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง และ พัฒนาการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แก่นักเรียนปฐมวัย

2. ผลพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัย จากการตรวจสอบความ สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศภายใน พบว่า ค่าดัชนี ความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า

รูปแบบมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง

3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัยปรากฏผลดังนี้

3.1 สมรรถนะการนิเทศของครูก่อน และหลังการนิเทศ พบว่า

3.1.1 ครูมีความรู้เรื่องการนิเทศก่อน และหลังการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.1.2 ครูมีความสามารถในการ นิเทศ (การประเมินตนเอง ) ก่อน และหลังการนิเทศ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 สมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน

พบว่า

3.2.1 ครูมีความรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด (การ

ประเมินตนเอง) ก่อน และหลังการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2.2 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด (การ

ประเมินตนเอง) ก่อน และหลังการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2.3 ผลจากการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ครู พบว่า ครูมีการพัฒนาด้านความรู้ และความสามารถในการนิเทศสูงขึ้น

3.3 ทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัยก่อน และหลัง การนิเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการ

คิดของนักเรียนก่อนและหลังการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.4 ผลจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็นการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะการ คิดของนักเรียนปฐมวัย พบว่า รูปแบบการนิเทศ

ภายในเป็นรูปแบบที่เหมาะสม เพราะจะช่วยให้ครูความมั่นใจในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน มีกำลังใจ

และมีพลังที่จะปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการประเมินประสิทธิผล และการปรับปรุงพัฒนา ปรากฏผล ดังนี้

4.1 ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา สมรรถนะการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนปฐมวัยพบว่า ใน ภาพรวมครูมีความพึง

พอใจ ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริม ทักษะ

การคิดของนักเรียนปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูศรีนวล : [14 ส.ค. 2565 เวลา 14:16 น.]
อ่าน [168] ไอพี : 171.6.219.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,875 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 299,861 ครั้ง
  ภาษาไทยเขียนอย่างไร...?  ให้ถูกต้อง
ภาษาไทยเขียนอย่างไร...? ให้ถูกต้อง

เปิดอ่าน 14,233 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม

เปิดอ่าน 13,437 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 11,367 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 15,806 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 24,877 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 20,613 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 24,041 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 14,100 ครั้ง
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว
วิธีการลดขนาดภาพ โดยลดขนาดความกว้างของภาพหลายภาพในครั้งเดียว

เปิดอ่าน 11,346 ครั้ง
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน
เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน

เปิดอ่าน 13,696 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 9,526 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 7,955 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

เปิดอ่าน 13,120 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,648 ครั้ง
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ
ครูทึ่ง ! เด็กป.1 ฝีมือบรรเจิด วาดภาพสวยเกินวัย-ความจำดีเลิศ

เปิดอ่าน 10,471 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 15,806 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 17,864 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 12,547 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ