ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ผู้วิจัย ศิวภา บัวสุวรรณ

ปีที่รายงาน 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม โดยการสังเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานและคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน นำไปทดลองใช้กับครูผู้สอนโรงเรียนวังหินวิทยาคม จำนวน 15 คน โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสาน แบบประเมินรูปแบบคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบฯ ไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม รวมทั้งสิ้น 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจอะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการนิเทศภายในและคู่มือการนิเทศภาย และแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เหมาะสมกับการนิเทศการศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบโดยพิจารณาความเห็นของนักการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกันตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป สามารถสรุปองค์ประกอบรูปแบบการนิเทศได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ เป็นความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นการกำหนดไว้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3) เนื้อหาสาระการพัฒนาเป็นสาระความรู้ที่กำหนดไว้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 4) กระบวนการพัฒนา เป็นขั้นตอนหรือลำดับของการจัดกิจกรรมการนิเทศกำหนดบทบาทของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การนิเทศบรรจุตามจุดมุ่งหมาย 5) การประเมินผลและนำไปใช้ เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการนิเทศที่จัดขึ้นตามรูปแบบที่ชี้วัดให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด

ผลจากการศึกษาข้อมูลสภาพที่จำเป็นในการพัฒนาทำให้ได้ รูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกระบวนการและกิจกรรมของการนิเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการ เทคนิควิธีการ การนิเทศภายใน ดังนี้ กระบวนการนิเทศภายในแบบผสมผสาน โดยผสมผสานการนิเทศแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และการนิเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (On-line) และจากการสังเคราะห์วิธีการนิเทศการศึกษาและนิเทศภายใน โดยผู้วิจัยได้แนวทางการพัฒนารูปแบบในการดำเนินการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน 1.สร้างความรู้ก่อนการนิเทศ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนา หน่วยที่ 3 หลักการออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยที่ 4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยที่ 5 ผลงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) 2.การวางแผนการนิเทศ 3.ดำเนินการนิเทศ เป็นการดำเนิน 5 กิจกรรม (COVID–NEW) ขั้นที่ 1 C = Cooperation ร่วมมือวางแผนเชิงรุก ขั้นที่ 2 O:On-line & On-site (Active Learning)ขั้นที่ 3 V:Visit เยี่ยมเยือนติดตามให้กำลังใจ ขั้นที่ 4 I : Innovation New ขั้นที่ 5 D : DevelopMent มุ่งพัฒนาคุณภาพต่อ 4.ติดตาม ประเมิน เสริมแรง และ5.สะท้อนแลกเปลี่ยนพัฒนาต่อยอด

2. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม

2.1 จากการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ได้รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม รูปแบบการนิเทศได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระการพัฒนา 4) กระบวนการพัฒนา 5) การประเมินผลและนำไปใช้ และกระบวนการนิเทศภายในได้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.สร้างความรู้ก่อนการนิเทศ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนา หน่วยที่ 3 หลักการออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยที่ 4 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หน่วยที่ 5 ผลงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) 2.การวางแผนการนิเทศ 3.ดำเนินการนิเทศ เป็นการดำเนิน 5 กิจกรรม (COVID–NEW) ขั้นที่ 1 C = Cooperation ร่วมมือวางแผนเชิงรุก ขั้นที่ 2 O:On-line & On-site (Active Learning) ขั้นที่ 3 V:Visit เยี่ยมเยือนติดตามให้กำลังใจ ขั้นที่ 4 I : Innovation New ขั้นที่ 5 D : DevelopMent มุ่งพัฒนาคุณภาพต่อ 4.ติดตาม ประเมิน เสริมแรง และ5.สะท้อนแลกเปลี่ยนพัฒนาต่อยอด เป็นคู่มือการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) ของครูผู้สอน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) คือ 1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) 2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) และ 3) เจตคติที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning)

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 3.90, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ การนําแนวคิดมาพัฒนารูปแบบ มีความเหมาะสม (X = 4.56, S.D.= 0.53) มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด

2.3 คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.11, S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่ มีความเหมาะสมมากที่สุดได้แก่ แนวทางการศึกษาเอกสารแสดงถึงสิ่งที่เกิดกับผู้สนใจและศึกษาคู่มืออย่างชัดเจน (X = 4.33, S.D.= 0.50) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม

3.1 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)พบว่า ก่อนการอบรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) มีค่าเฉลี่ย 10.73 หลังการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) มีค่าเฉลี่ย 18.17 และทําการทดสอบโดยใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent) พบว่า ความรู้ ความเข้าใจของครูหลังการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05

3.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ที่สุด (X = 4.62,S.D.,= 0.57)และเมื่อพิจารณารายการประเมินด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า การกําหนดกิจกรรมเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68, S.D.= 0,47) และด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) พบว่า จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.73-S.D,=0.45)

3.3 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน พบว่า รายการเจตคติที่มีระดับเจตคติมากที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ช่วยพัฒนาการคิดระดับสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่ามีเจตคติระดับมากที่สุด (X=4.50, S.D.=0.55)

4. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ในด้านความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ด้าน เมื่อตรวจสอบรายประเด็น พบว่า ระบบงานสร้างความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของครูผู้สอน โรงเรียนวังหินวิทยาคม พบว่า มีความเป็นประโยชน์มากที่สุด

โพสต์โดย siwa : [16 ส.ค. 2565 เวลา 05:27 น.]
อ่าน [1183] ไอพี : 183.88.146.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,170 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 9,864 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 16,373 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 12,210 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 11,772 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่

เปิดอ่าน 17,694 ครั้ง
วิธีแก้อาการปวดหลัง
วิธีแก้อาการปวดหลัง

เปิดอ่าน 18,779 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)

เปิดอ่าน 11,972 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการอำพรางหุ่น
บัญญัติ 10 ประการอำพรางหุ่น

เปิดอ่าน 8,319 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 90,711 ครั้ง
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช

เปิดอ่าน 17,832 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 9,136 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!

เปิดอ่าน 13,628 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

เปิดอ่าน 13,108 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557

เปิดอ่าน 18,234 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก

เปิดอ่าน 13,459 ครั้ง
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
ฮือฮาอ้าง"กูเกิ้ลเอิร์ธ"จับภาพ "เนสซี่"ทะเลสาปล็อคเนสได้ ใช้โปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม 3มิติ
เปิดอ่าน 11,809 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
เปิดอ่าน 31,158 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
เปิดอ่าน 12,886 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
เปิดอ่าน 21,097 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ