ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผู้ศึกษา นางสาวเบญญาภา หลวงราช

ปีที่ทำเสร็จ พ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพ ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครู ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring 3) ศึกษาความสามารถของครู ในการสร้างและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย iSpring 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 2) ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูที่สมัครใจเข้ารับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring 2) แนวทางการใช้ชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring 3) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 44 ข้อ 1 ฉบับ 4) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจของครู มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 1 ฉบับ 5) แบบบันทึกการนิเทศติดตามผลการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ 1 ฉบับ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 1 ฉบับ 7) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ประเมินคุณภาพของ ชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 2) หาค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้เทคนิคกลุ่มสูง กลุ่มต่ำ (เทคนิค 25%) 3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ K-R 20 4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายใน จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 5) ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูภายหลังจากการเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ที่ได้สร้างขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน โดยประเมินโครงสร้างและกิจกรรมชุดฝึกอบรมทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 : ความสำคัญ และการออกแบบสื่อการสอน หน่วยที่ 2 : การใช้งานโปรแกรม Photoscape หน่วยที่ 3 : การใช้งานโปรแกรม Audacity หน่วยที่4 : การใช้งาน Microsoft PowerPoint หน่วยที่ 5 : การใช้งานโปรแกรม iSpring มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกข้อรายการประเมิน

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ก่อน และหลังการใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 13.57 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 24.17 คะแนน โดยมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเพิ่มขึ้น 10.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.11

3. ผลการพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อ ชุดฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ในการการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ชุดฝึกอบรมเล่มนี้มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นขั้นตอน ชุดฝึกอบรมเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน ชุดฝึกอบรมเล่มนี้มีการนำเสนอด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 4.50 และ 4.47 ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์ในภาพรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานนิเทศ การส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ และการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 4.87 และ 4.83 ตามลำดับ

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนรู้สึกชอบและสนุก เมื่อได้เรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring การเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ที่ครูนำมาใช้สอน และครูใช้สื่อได้ตรงตามเนื้อหาที่สอนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 2.89 และ 2.93 ตามลำดับ

โพสต์โดย เบญญาภา : [16 ส.ค. 2565 เวลา 07:46 น.]
อ่าน [844] ไอพี : 1.46.14.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,924 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 22,753 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"

เปิดอ่าน 62,264 ครั้ง
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)

เปิดอ่าน 14,088 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 10,751 ครั้ง
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว

เปิดอ่าน 7,743 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

เปิดอ่าน 211,442 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์

เปิดอ่าน 9,272 ครั้ง
ปัญหาทั่วไปในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการแก้ไข
ปัญหาทั่วไปในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการแก้ไข

เปิดอ่าน 1,042 ครั้ง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง

เปิดอ่าน 16,123 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 11,872 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 50,904 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 13 การเตะโทษ

เปิดอ่าน 100,529 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 26,874 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 13,651 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 34,961 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
เปิดอ่าน 7,141 ครั้ง
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 10,311 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
เปิดอ่าน 18,678 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
เปิดอ่าน 1,929 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ